Kir Żałobny

Chcą wybudować mieszkania w Rudzie Śląskiej!

Chcą wybudować mieszkania w Rudzie Śląskiej!

Cztery firmy chcą sfinansować i zrealizować budowę stu mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej. Do magistratu wpłynęły wnioski w tej sprawie. Wykonawcy, którzy pomyślnie przejdą proces weryfikacji, będą dopuszczeni do dialogu konkurencyjnego. W jego trakcie zostaną ustalone warunki umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. - W chwili obecnej ta formuła jest dla nas najkorzystniejsza – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Procedura dialogu konkurencyjnego, związana z ustawą o partnerstwie publiczno – prywatnym, pozwoli opracować szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na podstawie którego potencjalni wykonawcy będą mogli składać swoje oferty. – Jest to jeden z trybów przewidzianych przez prawo zamówień publicznych, na który wskazuje ustawa o PPP – mówi Grzegorz Soluch, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM. – Charakteryzuje się możliwością prowadzenia rozmów z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu. Dlatego w praktyce korzysta się z tego trybu ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia, gdy istnieje potrzeba doprecyzowania jego przedmiotu lub uwarunkowań prawnych czy finansowych – tłumaczy.

Dzięki wyprowadzeniu finansów „na prostą” staliśmy się poważnym partnerem dla sektora prywatnego, wraz z którym planujemy wybudowanie mieszkań – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. - Przy wyborze formuły partnerstwa publiczno-prywatnego kierowaliśmy się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. W zasadzie na takim rozwiązaniu skorzystają wszyscy – i gmina, i firma, z którą podpiszemy umowę, a przede wszystkim mieszkańcy miasta - dodaje.

Przypomnijmy, że miasto w ramach PPP nie będzie musiało zaciągać kosztownych kredytów bankowych na realizację inwestycji, gdyż będzie ona sfinansowana ze środków partnera prywatnego. Z kolei partner prywatny realizując przedsięwzięcie będzie miał gwarantowane przez miasto rozłożone na lata spłaty (opłata za dostępność) i nie będzie obciążony ryzykiem zasiedlenia wybudowanych mieszkań. Pozwoli mu to na przykład na bezpieczną spłatę zaciągniętego kredytu bankowego oraz stabilne osiąganie dochodów przez czas obowiązywania umowy. - Firmie będziemy płacić jednak tylko przez jakiś czas, bo po zakończeniu umowy budynki przejdą na własność miasta – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Miasto planuje budowę ok. 100 mieszkań o powierzchni 50 m2, składających się w większości z dwóch pokoi z kuchnią lub aneksem wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi i chodnikami. W wybranych lokalizacjach możliwe jest wykorzystanie powierzchni na działalność handlowo - usługową. Planowane miejsca budowy mieszkań to dzielnice Ruda (ul. Bankowa - 3327 m2), Godula (ul. Szyb Zofii, 5951 m2) oraz Wirek (ul. Dąbrowskiego, 887 m2 i 2040 m2). – Działki są własnością miasta i będą stanowić nasz wkład w realizację przedsięwzięcia. Partner prywatny będzie otrzymywał środki z wynajmu powierzchni na cele komercyjne oraz opłatę od miasta za dostępność – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta. Możliwe jest również wskazanie przez miasto innych lokalizacji.

- Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie oraz zarządzanie i eksploatacja mieszkań – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. – Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z Projektu optymalizacji użytkowania budynków miasta do 2030 roku oraz Strategii rozwoju miasta do 2030 roku – dodaje.

Czas trwania umowy partnerstwa publiczno – prywatnego ma wynieść od 15 do 25 lat, w tym budowa do 2 lat, pozostały okres to zarządzanie i eksploatacja mieszkań. W czasie obowiązywania umowy partner prywatny będzie utrzymywał budynki w dobrym stanie technicznym i finansował ewentualne remonty, a po jej zakończeniu przekaże mieszkania miastu. W zasobie miasta znajduje się obecnie ponad 7,3 tys. lokali mieszkalnych.

Wcześniej miasto przeprowadziło w tej sprawie dialog techniczny - konsultacje z potencjalnymi inwestorami – deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi itd. Miały one pomóc miastu w ocenie tego, w jaki sposób i gdzie wybudowane zostaną nowe mieszkania oraz, co najważniejsze, w jaki sposób zadanie to ma zostać sfinansowane. - Partnerzy chwalili nas za chęć do rozmów, podkreślali, że dobrą, choć rzadko spotykaną praktyką jest, kiedy strona publiczna przed przystąpieniem do budowy mieszkań wsłuchuje się w głosy ekspertów – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. Wśród sposobów finansowania oprócz partnerstwa publiczno – prywatnego rozważany był również zakup mieszkań na rynku deweloperskim czy ich budowa w całości z budżetu miasta.

Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego zgłosiły się cztery podmioty: 1. wspólnie ubiegające się o zamówienie Warbud PPP4 Sp. z o.o., Warbud S.A. i Warbud VINCI Facilities Sp. z o.o. z Warszawy; 2. Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD Sp. z. o.o. z Będzina; 3. NDI DK Sp. z o.o. z Sopotu; 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kielc. – Jeżeli wnioski pozytywnie przejdą weryfikację, to wszystkie spółki będą uczestniczyły w dalszym postępowaniu. Planujemy rozpoczęcie rozmów na koniec października – mówi Grzegorz Soluch.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter