Kir Żałobny

Budżet Rudy Śląskiej uchwalony

Dochody w wysokości 561 mln złotych oraz wydatki w wysokości 555 mln złotych – tak wygląda budżet Rudy Śląskiej na 2013 rok, uchwalony dzisiaj przez radę miasta. Nadwyżka ma być przeznaczona, podobnie jak w tym roku, w całości na spłatę zobowiązań.

Cały czas analizujemy możliwości zmniejszania wydatków, aby wygospodarować jak największe środki na inwestycje. Udaje się to np. dzięki termomodernizacji szkół czy grupowemu zakupowi energii elektrycznej – powiedziała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Budżet na 2013 rok jest na pewno budżetem trudnym, z prostego powodu – musimy spłacić 46 mln złotych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz prawie 8 mln złotych odsetek – dodała. Wsłuchując się w głosy radnych, którzy podczas kilkugodzinnej debaty zgłaszali pytania i uwagi do projektu budżetu, Grażyna Dziedzic wprowadziła kilka autopoprawek, po których 21 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, dwóch się wstrzymało, głosów przeciwnych nie było.

Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Zdaniem RIO jest on zrównoważony, a podstawowe „wielkości budżetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości”.

Największy udział w dochodach miasta będą miały przychody z tytułu podatków i opłat – 144,6 mln złotych i subwencja oświatowa – prawie 113 mln zł. Dochody własne, w wysokości 377,6 mln zł, mają stanowić 67,6 proc. całego budżetu, subwencja oświatowa – nieco ponad 20,2 proc, dotacje - 8,8 proc. natomiast środki unijne w wysokości 19 mln - 3,4 proc.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano na  bardzo wysokim poziomie 504 mln złotych. Dla porównania w roku bieżącym wydatki bieżące były początkowo określone w wysokości prawie 448 mln złotych. – Ten wzrost spowodowany jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podkreśla skarbnik miasta Ewa Guziel. Od 1 lipca 2013 roku gminy mają obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na ich terenie nowym systemem gospodarowania odpadami. To oznacza wzrost wydatków miasta za odbiór, transport, zbiórkę i odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów. Samorząd będzie również ponosił koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i koszty obsługi administracyjnej systemu. Nowy system gospodarki odpadami ma być finansowany z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości do budżetu miasta. Władze Rudy Śląskiej szacują, że wpływy z tego tytułu wyniosą w przyszłym roku nieco niecałe 15 mln złotych.

Podobnie jak w tym roku, przyszłoroczny budżet Rudy Śląskiej jest „uszyty” dokładnie według zadań określonych w strategii rozwoju miasta do roku 2015. Najważniejsze z nich to: rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji aglomeracji górnośląskiej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości i płynności ruchu. Priorytetem dla władz miasta jest również zapewnienie mieszkańcom miasta pomocy społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Na wydatki inwestycyjne w przyszłorocznym projekcie budżetu zarezerwowano około 51 mln złotych. Tradycyjnie już najwięcej środków – ponad 20 mln złotych – zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury drogowej w Rudzie Śląskiej. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S /7,5 mln zł/ oraz przebudowę ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty /5 mln zł/. W projekcie budżetu nie zabraknie również środków na likwidację niektórych dróg gruntowych i budowę kolejnych parkingów, dzięki którym przybędzie w mieście kolejnych 110 miejsc dla samochodów. W sumie na koniec 2013 roku w Rudzie Śląskiej w porównaniu do roku 2010 przybędzie 420 miejsc parkingowych.

Nieco mniej – prawie 16 mln złotych - władze miasta zamierzają wydać na inwestycje w oświacie. W projekcie budżetu zaplanowano budowę jednej sali gimnastycznej i 4 boisk oraz termomodernizację 12 placówek oświatowych, a także budowę 4 placów zabaw przy szkołach podstawowych. Dodatkowe dwa place zabaw mają powstać na Plantach Kochłowickich oraz w Parku Dworskim. Warto podkreślić, że w ostatnich dwóch latach w Rudzie Śląskiej wybudowano 16 placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Prezydent miasta dotrzymała również słowa danego rudzkim internautom. W projekcie budżetu zarezerwowano środki na budowę nowych ścieżek rowerowych. Władze miasta planują również m.in.: budowę w Halembie ścieżki zdrowia z siłownią oraz wykonanie zadaszenia nad lodowiskiem w Orzegowie.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 6 mln złotych zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Według prognoz ujętych w projekcie budżetu na rok 2013, zadłużenie Rudy Śląskiej na koniec 2013 roku powinno wynieść 155,8 mln złotych, co stanowi 27,8 procent planowanych w przyszłym roku dochodów. Tylko na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań miasto w przyszłym roku zapłaci prawie 8 mln zł. Na koniec obecnego roku zadłużenie miasta wyniesie 161 mln złotych. Warto podkreślić, że jeszcze w 2010 roku zadłużenie Rudy Śląskiej wynosiło około 210 mln złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter