Header decorative image
Kir Żałobny

Bielszowicka otwarta

Bielszowicka otwarta

Na ten dzień mieszkańcy Rudy Śląskiej czekali kilka lat. Jutro po południu będzie można wreszcie przejechać z Wirku do Bielszowic - Kompania Węglowa S.A. zakończyła remont ulicy Bielszowickiej. Na odtworzenie drogi wraz z infrastrukturą spółka  wydała około 49 mln złotych. Kolejnych 11 mln złotych Kompania wyda na rekultywację terenu przylegającego do ul. Bielszowickiej. Prace budowlane trwały od kwietnia 2011 roku.

Przebudowa ulicy Bielszowickiej polegała na podniesieniu nawierzchni i odtworzeniu infrastruktury technicznej ulicy. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia makroniwelacji terenów przyległych do ulicy o powierzchni około 36,5 ha, a także odtworzeniem zieleni i posadzeniem drzew. Żeby zabezpieczyć ulicę przed ewentualnymi skutkami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej podniesiono powierzchnię terenu do około 11 metrów, do czego w latach 2001- 2013 użyto około 4 mln ton kruszywa mineralnego i mas ziemnych. W trakcie podnoszenia terenu wybudowano nasyp drogowy oraz wykonano kompleksowe odwodnienie terenu wraz z wykonaniem kanalizacji, rowów i przepustów. Odtworzono również część terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jedność”, które przekazano użytkownikom w październiku ubiegłego roku.  W efekcie wykonanych prac odbudowano drogę o szerokości 7 m z chodnikiem i ścieżką rowerową o łącznej długości 1,152 km. Droga posiada odwodnienie i oświetlenie uliczne, odpowiednie oznakowanie oraz bariery ochronne. Prace budowlane realizowane było od kwietnia 2011, jednak działania umożliwiające przystąpienie do odbudowy prowadzono już od 2000 roku. Poważną przeszkodą w realizacji zadania była zróżnicowana, skomplikowana struktura własnościowa działek, na których prowadzono prace. Dopiero w 2012 roku udało się ostatecznie uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi niezbędnymi nieruchomościami gruntowymi.

Obniżenie terenu położonego między ulicą 1 Maja i Halembską spowodowała eksploatacja górnicza prowadzona od lat 20-tych ubiegłego wieku przez KWK „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”. W roku 2000 doprowadziło to do zalania ulicy Bielszowickiej wodami przepływającego w pobliżu potoku Bielszowickiego. KWK „Bielszowice” wykonała wtedy tymczasowy objazd z płyt drogowych, po którym odbywał się lokalny ruch kołowy. Na przełomie 2007/2008 r. droga technologiczna została również zalana, w efekcie czego musiała zostać całkowicie zamknięta.

We wrześniu 2008 r. władze Rudy Śląskiej zawarły ugodę z Kompanią Węglową S.A., zgodnie z którą spółka zobowiązała się naprawić szkody i przywrócić ulicę Bielszowicką do poprzedniego stanu. Kompania Węglowa zadeklarowała, że  do końca 2013 roku odtworzy ul. Bielszowicką na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Piernikarczyka wraz  z infrastrukturą techniczną, a do końca 2016 roku przywróci do stanu przeznaczenia zgodnego z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska tereny przyległe do ul. Bielszowickiej.


Zgodnie z umową, odbiór techniczny odbudowanej drogi i towarzyszącej infrastruktury technicznej odbył się w grudniu 2013 roku. Zakończeniem formalności jest dopuszczenie ulicy do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co stało się w tych dniach.


Całkowity koszt naprawy ulicy Bielszowickiej poniesie Kompania Węglowa S.A. Obejmuje on, poza kosztami robót budowlanych, również koszty transportu kruszywa, koszty dokumentacji, koszty realizacji decyzji administracyjnych (opłaty za usunięcie drzew i krzewów), a także koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, czyli wykupów, odszkodowań i czynszów dzierżawnych.

W rejonie ulicy Bielszowickiej od kilku lat prowadzona jest również eksploatacja górnicza prowadzona przez KWK „Pokój”, która będzie kontynuowana w latach następnych. Natomiast KWK „Bielszowice” od IV kwartału 2012 roku nie prowadziła w tym rejonie eksploatacji górniczej, a w roku 2014 planuje uruchomienie jednej ściany. – Należy jednak zwrócić uwagę, że ulica Bielszowicka na odtworzonym odcinku została podniesiona na wysokość wystarczającą do przejęcia prognozowanych wpływów od projektowanej eksploatacji górniczej – zaznacza Grzegorz Żukowski, Dyrektor KWK „Bielszowice”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter