Header decorative image
Kir Żałobny

Bezpieczeństwo w 2017

Bezpieczeństwo w 2017

Blisko 18 tys. interwencji policyjnych, 622 wyjazdy do pożarów i ponad tysiąc do miejscowych zagrożeń, blisko 4 tys. spraw załatwionych przez prokuratorów i asesorów - to tylko niektóre dane dotyczące działalności jednostek dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Rudy Śląskiej. Szefowie rudzkich służb przedstawili raporty obejmujące ubiegłoroczną działalność jednostek. – Te dane pokazują, że w Rudzie Śląskiej możemy czuć się bezpiecznie – zauważa Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta.

Możemy być zadowoleni z pracy zarówno policji, strażaków, prokuratorów i inspektorów, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dowodem na to jest m.in. mniejsza ilość skarg mieszkańców. Warto też podkreślić, że rudzki garnizon policji jest jednym z najlepszych w województwie śląskim. Możemy być również dumni ze współpracy naszych służb, która układa się wzorowo – podkreśla wiceprezydent Mejer. – W imieniu władz miasta serdecznie dziękuję wszystkim jednostkom za pracę i zaangażowanie w pełnioną służbę – dodaje.

Do najważniejszych informacji należy ta, że w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad połowę spadła liczba postępowań wszczętych przez rudzką policję. Wyraźnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, rozbojów, pobić, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów. - W roku 2013 wszczęto prawie 4,7 tys. postępowań, a w 2017 było ich nieco ponad 2,5 tys. Zmalała również liczba postępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. W 2013 roku odnotowano ich 3780, a w 2017 już tylko 1842 – wylicza Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie w tym samym czasie o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność przestępstw. Na szczególną uwagę zasługuje również ponad 6-krotny wzrost postępowań o charakterze gospodarczym. Sytuacja nie przedstawia się tak dobrze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok 2017 zamknięto z liczbą 121 wypadków /w tym dwa były śmiertelne/ oraz ponad 1,3 tys. kolizji.

O efektywności rudzkich policjantów świadczą kolejne dane: każdego dnia ubiegłego roku funkcjonariusze zatrzymywali sprawcę na gorącym uczynku, przyjmowali średnio 68 zgłoszeń, przeprowadzali 49 interwencji, spędzali 366 godzin w służbie patrolowej oraz ujawniali 66 wykroczeń. Poza tym codziennie badali średnio stan trzeźwości 365 osób, legitymowali 177 osób oraz ujawniali 66 wykroczeń.

Pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa miasta miały z pewnością dodatkowe patrole prewencyjne kierowane w rejony zagrożone. W ubiegłym roku było ich ponad 300. - W trakcie ich przeprowadzania ujawniono prawie 700 wykroczeń, wylegitymowano ponad 1,6 tys. osób, przeprowadzono blisko 300 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 11 sprawców – wylicza Grzegorz Strzęciwilk.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to również wynik kolejnego porozumienia z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki umowie miasto było kontrolowane przez 158 dodatkowych patroli prewencyjnych. Służbę pełniło w nich 158 funkcjonariuszy oraz 304 słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto przekazało Szkole Policji 20 tys. zł.

Oprócz tego z budżetu miasta przekazano rudzkiej Komendzie blisko 300 tys. zł. Największe środki /130 tys. zł/ przekazano na dofinansowanie do zakupu czterech radiowozów, kolejne 100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych. Z kolei za 10 tys. zł zakupiono 5 stacjonarnych urządzeń do badania stanu trzeźwości, które są ogólnodostępne na rudzkich posterunkach.

Jeżeli chodzi o rudzką straż pożarną to w ubiegłym roku przeprowadziła 1875 interwencji, z czego 622 dotyczyły pożarów, ponad tysiąc miejscowych zagrożeń, a 199 było alarmami fałszywymi. – W stosunku do 2016 w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost ilości pożarów - o prawie 2 %, miejscowych zagrożeń – o ponad 35%, a także fałszywych alarmów  - o ponad 47 % – informuje Andrzej Małysiak, Komendant Miejski Państwowej Służby Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

W roku 2017 odnotowano również wzrost liczby interwencji związanych z rozpoznaniem zagrożenia spowodowanego przez tlenek węgla oraz usuwaniem jego skutków. W 135 zdarzeniach 71 osób było poszkodowanych, w tym 31 dzieci, a 1 osoba poniosła śmierć. – Apelujemy do mieszkańców o szczególną uwagę, a przede wszystkim konserwację piecyków gazowych – mówi Andrzej Małysiak. Zwiększa się również liczba pożarów traw. W 2016 roku było ich 141, w 2017 - 179, a w 2018 już 92. Zmniejsza się natomiast liczba interwencji związanych z usuwaniem skutków opadów deszczu. W 2013 roku było ich 47, a w roku ubiegłym tylko 14.

Kiedy strażacy nie biorą udziału w akcji, uczestniczą w szkoleniach oraz ćwiczeniach udoskonalających. W ubiegłym roku przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Rudzie Śląskiej oraz nurkami z OSP Ruda Śląska strażacy zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. W czerwcu 2017 r. zorganizowano ćwiczenia z zakresu ratownictwa na wodach stojących, w których wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM. - Ćwiczenia pozwoliły nam sprawdzić możliwość współdziałania różnych służb w czasie działań związanych z ratowaniem ludzi na akwenach wodnych – mówi Andrzej Małysiak.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku odmulono potok bielszowicki, uszczelniono wały przeciwpowodziowe od ul. Gęsiej do granicy Zabrza, odbudowano przepust na potoku Julka pod ul. Piastowską. Przeprowadzono również 75 kontroli obiektów użyteczności publicznej, m.in. szkół, domów pomocy społecznej czy restauracji. Ważnym aspektem działalności rudzkiej PSP są również pokazy, zajęcia edukacyjne przedstawiające m.in. sposoby zapobiegania zagrożeniom, pogadanki i spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, a także  z administratorami i zarządcami budynków mieszkalnych. Podobnie jak policję, miasto wspiera również PSP. W ubiegłym roku z miejskiego budżetu przekazano ok. 440 tys. złotych.

- W roku 2017 zarejestrowano wzrost liczby postępowań w stosunku do roku 2016 – informuje Adam Grzesiczek, zastępca Prokuratora Rejonowego. Do rudzkiej Prokuratury wpłynęło blisko 4 tys. spraw, średnio 326 na miesiąc. W 2016 roku było ich miesięcznie 313.  Prokuratorzy i asesorzy załatwili łącznie blisko 4 tys. spraw. – Niewątpliwie tendencja ta miała związek z bardzo dużą liczbą złożonych po nowelizacji przepisów zawiadomień dotyczących przestępstwa alimentacji – wyjaśnia. W 2017 roku sądy osądziły 1020 osób, z czego 12 osób uniewinniono. Jest to niższy wskaźnik uniewinnień niż w roku 2016 i 2015. – Jeżeli chodzi o skuteczność apelacyjną wyniosła ona prawie 67% - mówi Adam Grzesiczek. Wśród danych prokurator podał również, że odmówiono wszczęcia postępowań przygotowawczych w 1651 sprawach, umorzono postępowanie w ponad tysiącu spraw, a w 219 nie wykryto sprawcy.

Nad zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa czuwa również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która sprawuje nadzór nad 2079 obiektami i realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego.  - Na podstawie analizy danych i dokumentacji z prowadzonego nadzoru możemy stwierdzić, że stan sanitarno-techniczny obiektów należących zarówno do zakładów opieki zdrowotnej jak i obiektów użyteczności publicznej jest stabilny i nie uległ pogorszeniu w 2017 roku – informuje Teres Golda, Powiatowy Inspektor Sanitarny. - Obiekty są systematycznie modernizowane i podwyższany jest standard wykonywanych usług - dodaje.

W ubiegłym roku rudzcy inspektorzy przeprowadzili m.in. 2227 kontroli w obiektach prowadzących działalność oświatowo–zdrowotną, 45 kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 104 kontrole w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 306 kontroli w zakładach opieki zdrowotnej i prywatnych gabinetach lekarskich. Sekcja Epidemiologii przeprowadziła również 11 kontroli w Szpitalu Miejskim, w którym nie stwierdzono wystąpienia ogniska epidemicznego. Oprócz tego w 1231 zakładach podległych rudzkiemu PPIS przeprowadzono w ubiegłym roku 1057 kontroli i rekontroli. Wydano również 230 orzeczeń o jakości wody do spożycia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter