Header decorative image
Kir Żałobny

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Spadek liczby wszczętych postępowań, kradzieży samochodów czy zniszczenia mienia to wynik pracy rudzkiej policji w ostatnich pięciu latach. W porównaniu do lat ubiegłych wzrosło natomiast bezpieczeństwo oraz dbałość o utrzymanie porządku publicznego. Poprawiła się także wykrywalność sprawców przestępstw. Takie wnioski płyną ze sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, które zostało zaprezentowane podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dodatkowo swoją działalność w 2018 roku podsumowała Prokuratura Rejonowa.

- Statystyki mówią same za siebie. Pokazują, że w Rudzie Śląskiej możemy czuć się bezpiecznie, co zawdzięczamy ciężkiej pracy służb miejskich takich jak policja czy prokuratura – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Ubiegły rok był dla naszych służb bardzo intensywny, pełen różnych działań i akcji. Możemy być również dumni ze współpracy jednostek zajmujących się pilnowaniem porządku i dbaniem o bezpieczeństwo, bo układa się ona bardzo dobrze – dodaje.

Analizując statystyki od 2014 do 2019 roku, czyli w okresie ostatnich pięciu lat, można zauważyć, że w roku 2014 wszczęto prawie 4 tysiące postepowań, a w 2018 postępowań było nieco ponad 2,7 tys. Zmalała również liczba postępowań w zakresie przestępstw kryminalnych. W 2014 roku było ich 3180, a w 2018 już tylko 2043. Oznacza to, że ich liczba spadła o około połowę, a ich wykrywalność poprawiła się z 56 do ponad 67 procent. Przy tym w okresie ostatnich pięciu lat o prawie jedną czwartą  wzrosła wykrywalność sprawców przestępstw.

Nasze działania w roku 2019 będą kontynuacją wyzwań i zamierzeń, podjętych w roku ubiegłym. Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej. Kładziemy także nacisk na pracę dzielnicowych w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – zapowiedział podczas ostatniej narady rocznej insp. Grzegorz Strzęciwilk, komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy policjanci mogą pochwalić się także dużą skutecznością w wykrywaniu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców. W 2018 roku wykrywalność ta wyniosła prawie 98%, a gospodarczych prawie 95%. Policja zabezpieczyła ponad 1800 kg amfetaminy i ponad 1600 kg marihuany, a także przeszło 100 krzewów sadzonek konopi indyjskich, zlikwidowała też trzy plantacje konopi i aparaturę do wytwarzania dopalaczy.

Wpływ na bezpieczeństwo w mieście mają również dodatkowe patrole prewencyjne. W ubiegłym roku było ich ponad 300. W trakcie patrolowania stwierdzono prawie 850 wykroczeń, wylegitymowano ponad 1,7 tys. osób, skontrolowano 431 pojazdów, przeprowadzono 250 kontroli  trzeźwości, 260 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 7 sprawców.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa rudzka policja współpracuje z Komendantem Szkoły Policji w  Katowicach. Dzięki temu miasto było kontrolowane przez 148 dodatkowych patroli prewencyjnych, w których służbę pełniło w nich 148 funkcjonariuszy oraz 296 słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto przekazało Szkole Policji 20 tys. złotych.

Duże znaczenie w pracy policji odgrywa także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy miasta mogą zgłaszać różnego rodzaju wykroczenia. Najczęściej zgłaszane to: przekroczenie dozwolonej prędkości (528 potwierdzonych zgłoszeń), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (134 zgłoszenia) oraz nieprawidłowe parkowanie (35 potwierdzonych zgłoszeń). Policjanci z Rudy Śląskiej do działań w 2018 roku mogą wpisać także zabezpieczenie szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Czterokrotnie powoływano do tego celu Nieetatowe Pododziały Prewencji, a w  działaniach tych wzięło udział 83  rudzkich policjantów.

Jeśli zaś chodzi o sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to  w roku 2018 miało miejsce 125 wypadków oraz ponad 1,3 tys. kolizji. To wzrost w stosunku do roku 2017. Zmalała jednak liczba nietrzeźwych kierowców. Rudzka drogówka nałożyła w sumie ponad 5,5 tys. mandatów. Policjanci udzielili także pouczeń w 5 tys. przypadków.

Rudzka Komenda Policji może liczyć także na owocną współpracę z miastem. Tylko w ubiegłym roku jej działania zostały dofinansowane blisko 400 tys. zł. Z puli tej 150 tys. zł przekazano na remont i modernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów, 100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych, a za 14 tys. zł zakupiono urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Dräger Alcotest 9510 IR.

Policjanci prowadzą wiele akcji społecznych, np. “Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Senior”, “Nie dla prędkości”, „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwa DTŚ” czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”. W sumie w ubiegłym roku w ramach działań z zakresu profilaktyki zorganizowano 640 spotkań głównie z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, w których brało udział ponad 16 tys. mieszkańców.

Podsumowując statystyki można obliczyć, że  każdego dnia ubiegłego roku rudzcy funkcjonariusze policji średnio przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 36 interwencji, dokonali zatrzymania 2 osób poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, spędzili 380 godzin w służbie patrolowej, 246 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 117 osób, ujawnili 38 wykroczeń, organizowali 2 spotkania profilaktyczne, w których średnio brały udziały 44 osoby.

Z kolei dla Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej rok 2018 był okresem, w którym zarejestrowano znaczny wzrost liczby postępowań karnych w stosunku do 2017 roku, jak i lat wcześniejszych. Do jednostki tej wpłynęło także przeszło 4700 spraw, co oznacza, że w porównaniu do roku 2017 było ich aż o 800 więcej. Należy jednak dodać, że przy niezwiększonej obsadzie kadrowej prokuratorzy  wydali decyzje w około 700 sprawach więcej niż w roku ubiegłym.  Wśród tych, które nie zostały zakończone w grudniu 2018 roku,  odnotowano 157, których procesowy czas trwania liczy ponad 3 miesiące i 119 spraw, w których ten okres wynosi od 6 miesięcy do roku. Zanotowano też 11 spraw, w których procesowy czas trwania wynosi więcej niż rok i jedną więcej niż dwa lata. W ten sposób prokuratorzy musieli wydać decyzje w ponad ¼ spraw  więcej niż w roku 2017, co niewątpliwie przyczyniło się do wydłużenia czasu trwania postepowań.

Analizując sposób zakończenia postępowań przygotowawczych  na liczbę 2478 załatwionych spraw (bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego i załatwionych w inny sposób), do sądu skierowano 709 spraw z aktem oskarżenia oraz 126 spraw z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze, a także 32 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeśli zaś przyjrzeć się drodze sądowej, można zauważyć, że w 2018 roku sądy osadziły łącznie 975 osób, z których uniewinniono 12. Warto też dodać, że liczba uniewinnień, jeśli chodzi o rudzką prokuraturę w 2018 roku, była taka sama jak w roku 2017 i niższa niż w 2016 i 2015.

Natomiast w 1831 sprawach prokuratura odmówiła wszczęcia postepowań przygotowawczych, a umorzyła postępowanie w 1337. Prokuratura prowadziła także postępowania w zakresie działalności pozakarnej – w sumie 291 spraw oraz postępowania administracyjne – łącznie 216 spraw.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przedstawione zostało również sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zadaniem tej komisji jest realizacja zadań prezydenta miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia tej komisji, podczas których omówiono tematy dotyczące m.in: Mapy Zagrożeń, poprawy bezpieczeństwa pieszych, ratownictwa w transporcie drogowym, wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych, działalności placówek wsparcia dziennego, stanu sanitarnego miasta oraz wody pitnej i stanu kanalizacji. Komisja wystąpiła też do Delegatury Śląskiego Głównego Inspektoratu  transportu Drogowego w Katowicach o zainstalowanie na DTŚ urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość, co wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter