Kir Żałobny

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Powyższe dokumenty są w dniach od 24.02.2017 r. do 17.03.2017 r. wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska przy pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 314 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dokumenty w formie elektronicznej dostępne są pod adresem http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=52505&idmp=3028&r=r.

Zgodnie z art. 19 ust.: 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn.zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od pierwszego dnia publicznego wyłożenia dokumentów. Wnioski winny być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 311, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wgk@ruda-sl.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Prezydent Miasta, jako organ opracowujący dokument, rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 55 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…).

Rada Miasta Ruda Śląska uchwali Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia Aktualizacji projektu założeń do publicznego wglądu (art. 19 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter