Kir Żałobny

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska w III kwartale 2011 r. rozpoczęło prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 celem dostosowania tego dokumentu do nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne zakończyły się na przełomie roku 2011/2012, zarówno te w formie ankiet dostępnych na stronach internetowych, jak i tych dostępnych u ankieterów oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, aktualnie trwa ich analiza, weryfikacja oraz podsumowanie.

Tak przygotowane wyniki stanowić będą dane wejściowe do dalszych prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Poza badaniami ankietowymi istnieje możliwość zgłaszania propozycji projektów w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji, stąd też zapraszam wszystkich potencjalnych beneficjentów do zgłaszania projektów zarówno infrastrukturalnych, społecznych, jak i tych, które mogą być finansowane w ramach inicjatywy JESSICA (fundusz pożyczkowy).

Beneficjentami mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty, w których większość  udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
- szkoły wyższe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- TBS,
- administracja rządowa,
- porozumienia w/w podmiotów,
- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wobec powyższego, proszę o przedłożenie w  terminie do 29.02.2012 r. propozycji Państwa projektów na formularzu AF-1 i przesłanie do Zespołu Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, bądź w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusze@ruda-sl.pl

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji
Zastępca Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk

Więcej informacji w dziale Gospodarka - Unia Europejska - Rewitalizacja

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter