Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

2019-05-14

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnegoi właścicielami,  posiadaczami     samoistnymi, użytkownikami  wieczystymi  lub  posiadaczami gospodarstwa   rolnego   w   rozumieniu   przepisów   ustawy   o   podatku   rolnym. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o  łącznej  powierzchni  przekraczającej  1  ha  lub  1  ha  przeliczeniowy, stanowiących  własność  lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.Członkami  samorządu  rolniczego  są  także  osoby  fizyczne  i  prawne  będące  podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do  rady  powiatowej  izby  wybiera  się –jednegoczłonka,  a  gdy  przekracza 4  tys.  ha  (okręg dwumandatowy) wybiera się –dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko –jednego przedstawiciela.

3. W każdym  powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Kandydat,  ubiegający  się  o  mandat  członka  rady  powiatowej  izby  rolniczej  musi  wypełnić i złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie  kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej,  posiadających  prawo  wyborcze  w  okręgu  wyborczym,  w  którym  dokonywane  jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej  10%  członków  danej  izby  posiadających  czynne  prawo  wyborcze  w  danym  okręgu wyborczym,  popierających  zgłoszenie  kandydata,  pisemne  oświadczenie  kandydata  o  zgodzie  na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233  §  1  Kodeksu  Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie  danych  osobowych.Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej  Izby  Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl  w zakładce: "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza,  40-159  Katowice,  ul.  Jesionowa  9A.(decyduje data wpływu do Biura ŚIR).

4. Spis  członków  izby  rolniczej  uprawnionych  do  głosowania,  zostanie  udostępniony  do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA TO  SAMORZĄD  REPREZENTUJĄCY INTERESY  WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać  na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz  w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice  32  258–04–45, Częstochowa  34  368–15–12.