Plan adaptacji do zmian klimatu - kolejne warsztaty

2018-04-19

Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych zostały zaprezentowane, podczas warsztatów konsultacyjnych, przez ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz specjalistów z Urzędu Miasta. W dyskusji nad wyborem działań adaptacyjnych, które zwiększą odporność miasta, uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji, przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych. Zweryfikowane w trakcie warsztatów pakiety działań zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć adaptacyjnych.

Ruda Śląska jest jednym z 44 miast biorących udział w projekcie Ministerstwa Środowiska, w ramach którego do końca 2018 r. powstaną Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Opracowanie planu działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu.

- Wdrożenie działań adaptacyjnych ma zapewnić poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zachowanie walorów środowiskowych i efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta w warunkach zmian klimatu – mówi dr Janusz Krupanek z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zdarzeń pogodowych - dodaje.

Propozycje działań adaptacyjnych dla Rudy Śląskiej zostały przygotowane pod kątem zwiększenia odporności na intensywne opady, wysokie temperatury, a także nawałnice, burze i silny wiatr stanowiące przede wszystkim zagrożenie dla gospodarki wodnej miasta, infrastruktury transportowej i energetycznej oraz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

W trakcie warsztatów, które odbyły się 11 kwietnia, przedstawiono propozycje działań adaptacyjnych zarówno technicznych i organizacyjnych, jak i edukacyjnych i promocyjnych. Wśród nich znalazły się m.in. budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie dróg, rozwój małej retencji, poprawa standardów budynków mieszkalnych, szczególnie na obszarach o intensywnej zabudowie, rozwój energetyki odnawialnej, wzmocnienie służb zarządzania kryzysowego oraz działania edukacyjne i informacyjne.

W trakcie dyskusji podkreślono, że działania adaptacyjne powinny również objąć tereny pod nowe inwestycje. Wyprzedzająco należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę retencjonowania i odprowadzania wód opadowych oraz wytyczne regulujące sposób zagospodarowania terenu, aby ograniczyć jego uszczelnienie.

Dyskutując o działaniach informacyjnych wskazano na konieczność działań edukacyjnych, które pokażą mieszkańcom możliwości przystosowania swoich posesji czy najbliższego otoczenia, jak np. promocja rozwiązań zwiększających retencjonowanie wody opadowej czy łagodzących skutki wysokich temperatur.

Damian Różycki z TAURON Polska Energia podkreślił, iż w niektórych przypadkach wystarczające i skuteczne mogą być działania budujące świadomość u odbiorców energii i jednocześnie kreujące dobre nawyki – to dotyczy nie tylko energii elektrycznej. Jak pokazują doświadczenia światowe, takie podejście potrafi przynosić analogiczne skutki, jak działania techniczne, przy czym koszty mogą być niższe, w szczególności w kontekście zjawisk występujących rzadko lub mających ograniczony zasięg.

- Działania przystosowujące miasto do zmieniających się warunków klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych powinny być realizowane przy współpracy wielu podmiotów działających na terenie miasta – mówi dr Janusz Krupanek. – Podkreślali to wszyscy uczestnicy warsztatów. Chciałbym wszystkim, którzy uczestniczyli w trzech warsztatach konsultacyjnych, podziękować za zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Rudy Śląskiej - dodaje.

Na warsztatach konsultacyjnych w Rudzie Śląskiej obecni byli przedstawiciele m.in. MGSM Perspektywa, Tauron Polska Energia, Węglokoks Energia ZCP, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Głównego Instytutu Górnictwa, PGW Wody Polskie, MPGM TBS oraz silna reprezentacja specjalistów z Urzędu Miasta.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów pakiety działań zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć adaptacyjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl