Header decorative image
Kir Żałobny

1% podatku - dla rudzkich organizacji

1% podatku - dla rudzkich organizacji

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej 32 organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego otrzymały dzięki odpisom około 600 tysięcy złotych, z czego jedynie 309 tysięcy złotych przekazali na ich rzecz mieszkańcy Rudy Śląskiej. Rok wcześniej 26 organizacji otrzymało około 771 tysięcy złotych.

Wynika z tego, że chociaż liczba zarejestrowanych w naszym mieście organizacji pożytku publicznego wzrosła, to zmniejszyły się środki przekazane im z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego.

Wierząc w ofiarność i życzliwość mieszkańców naszego Miasta,
Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska apeluje
o przekazywanie 1% odpisu podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszego Miasta

Rudzkie organizacje pożytku publicznego prowadzą różnorodną działalność przede wszystkim na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. Dzięki ich istnieniu, dzięki codziennej pracy, udaje się wspierać szereg dziedzin życia lokalnej społeczności oraz skutecznie uzupełniać działania prowadzone przez Miasto Ruda Śląska;

  • W sferze ochrony zdrowia i pomocy społecznej
  • W zakresie rozwoju kultury fizycznej
  • W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • Istotne znaczenie ma także działalność lokalnych organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną osób starszych poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a także szeroko rozumianą ochroną przeciw pożarową, czy opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zwierzętami wolno i dziko żyjącymi.

Przypominamy również, że od 4 kwietnia na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego 46 działa punkt przyjmowania rocznych rozliczeń podatkowych. Pracownicy Urzędu Skarbowego przyjmują podatników w godzinach pracy UM: w poniedziałek, wtorek i środę – od 8:00 do 16:00, w czwartek – od 8:00 do 18:00, w piątek – od 8:00 do 14:00.


RUDZKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

I. Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje

1.  Fundacja Na Rzecz Programu Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE
nr KRS: 0000008844
status opp: 13.03.2005
cele statutowe:
wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna

2. Górniczy Klub Sportowy "Grunwald"
nr KRS: 0000077324
status opp: 29.04.2005
cele statutowe:
propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu

3. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
status opp: 22.09.2006
cele statutowe:
zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

4. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
status opp: 28. 04. 2004
cele statutowe:
świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

5. Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000013532
status opp: 16.11.2005
cele statutowe:
pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
status opp: 10.09.2004
cele statutowe:
opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
status opp: 16. 02. 2006
cele statutowe:
działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym

8. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
status opp: 08. 01.2007
cele statutowe:
pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

9. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Ślaska
nr KRS: 0000001693
status opp: 05. 12.2006
cele statutowe:
uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

10. Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska
nr KRS: 0000002681
status opp: 08.02.2008
cele statutowe:
wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

11. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
nr KRS: 0000313833
status opp: 18.09.2008

12. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
status opp: 20.10.2008

13. Związek Stowarzyszeń - Ślaski Bank Żywności
nr KRS: 0000058731
status opp: 10.09.2009
cele statutowe:
działalność dobroczynna polegająca na przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności, zmniejszaniu obszarów niedożywienia i głodu, łagodzeniu skutków ubóstwa bezdomnych i rodzin wychowujących dzieci.

14. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych  "In-nI"
nr KRS: 0000081653
status opp: 30.12.2009
cele statutowe:
działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

15. Stowarzyszenie "Otwarte Serca" Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
nr KRS: 0000006849
status opp: 22.01.2010
cele statutowe:
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

16. Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska Bielszowice
nr KRS: 0000227877
status opp: 26.04.2010
cele statutowe:
propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

II. Kościelne osoby prawne

1.    Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
nr KRS: 0000245275
status opp: 18.11.2005
cele statutowe:
całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie.

2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
nr KRS: 0000335461
status opp: 24.08.2009
cele statutowe:
świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.

III. Terenowe jednostki ogólnopolskich opp

1.    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/ Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej
status opp: 20. 04. 2004
TPD Śląski Oddział Regionalny, numer KRS:  0000131323
cele statutowe:
działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

2.   "Caritas" Archidiecezji Katowickiej / Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa", Ośrodek Convivo Żyć Wspólnie
status opp: 16.11.2004
„CARITAS” Archidiecezji Katowickiej, numer KRS: 0000221725
cele statutowe:
szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

3.    Polski Związek Filatelistów/ Oddział w Rudzie Ślaskiej
status opp: 08. 09. 2005
Zarząd Główny PZF, numer KRS:  0000201405
cele statutowe:
organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo- filatelistycznych.

4.    Polski Związek Niewidomych / Oddział w Rudzie Śląskiej
status opp: 05.04.2005
Okręg Śląski PZN, numer KRS:  0000012847
cele statutowe:
zrzeszenie osób niewidomych i słabowidzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

5.    Polski Czerwony Krzyż / Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej
status opp: 2005
PCK – Zarząd Główny, numer KRS: 0000225587
cele statutowe:
ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

6.  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP / Ochotnicza Straż Pożarna "Remiza" w Rudzie Śląskiej
status opp: 14. 09. 2004 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, numer KRS: 0000116212
cele statutowe:
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

7.  Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie / Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych "Halembianka"
status opp: 23.02.2005
Olimpiady Specjalne Polska, numer KRS:  0000190280
cele statutowe:
organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

8.  Związek Harcerstwa Polskiego / Hufiec im. Łucji Zawada w Rudzie Śląskiej
status opp: 16. 02. 2004
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, numer KRS 0000273051
cele statutowe:
tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

9.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych / Oddział w Rudzie Śląskiej
status opp: 31.05.2005
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, numer KRS 0000106108
cele statutowe:
popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

10. Chrześcijańska Służba Charytatywna / Filia w Rudzie Śląskiej
status opp: 27.10.2004
Chrześcijańska Służba Charytatywna, numer KRS 0000220518
cele statutowe: 
upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności, popularyzacja postaw prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy.

11. Związek Górnośląski / koła: Bykowina, Godula - Orzegów, Halemba, Kochłowice, Ruda, Wirek - Czarny Las
status opp: 17.06.2009
Związek Górnośląski, nr KRS 0000030109
cele statutowe:
obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

IV. Organizacje spoza Miasta działające na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"
status opp: 02.07.2004
nr KRS: 0000205632
cele statutowe:
ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych pod opieką Fundacji "Zamek Chudów", w tym zamku w Chudowie oraz pozostałości zamku i domu Karola Goduli w Rudzie Śląskiej; wpieranie Fundacji "Zamek Chudów" w akcjach kulturalnych i edukacyjnych.

2. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
status opp: 05.08.2005
nr KRS: 0000018926
cele statutowe:
rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter