Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(rezerwacja internetowa)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  - pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
  - pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 lit. a RODO), celem dokonania rezerwacji określonego terminu załatwienia sprawy związanej z rejestracją pojazdu. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji terminu.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa i umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z PROMEDIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby obsługi aplikacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w formularzu rezerwacyjnym będą przechowywane jedynie do dnia realizacji wniosku o rejestrację pojazdu włącznie. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, nie będą one przechowywane ani archiwizowane.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - usunięcia swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  - przenoszenia swoich danych osobowych,
  posiada też Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter