Nowe zasady odbierania odpadów komunalnych

W czerwcu 2019 r. Miasto podpisało umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych z konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o., Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. i Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o.

Od marca 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za śmieci w Rudzie Śląskiej od nieruchomości zamieszkałych oraz nowy termin płatności ryczałtowej stawki opłaty za śmieci. Pozostałe stawki opłat za śmieci oraz terminy płatności pozostają bez zmian. Szczegóły w zakładce STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI W RUDZIE ŚLĄSKIEJNUMER RACHUNKU BANKOWEGO I TERMINY UISZCZANIA OPŁATY.

W związku ze zmianą stawki opłat właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji, a jedynie uiszczać opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymają z Urzędu Miasta.

Od 2016 r. obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za śmieci (szczegóły w zakładce STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ) – powyższe dotyczy właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (m.in. ogródków dzierżawionych z Miasta, Rodzinnych Ogrodów Działkowych).

Właściciel nieruchomości w przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez przedsiębiorcę prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien niezwłocznie zgłosić w wybrany przez siebie sposób (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie) przedmiotowe zajście do Urzędu Miasta.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy Urzędu Miasta (tel. 32 244 90 00 wew. 3090 lub 3091 lub 32 244 90 62, mail: wgk@ruda-sl.pl) lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 800 158 800, mail: wzk@ruda-sl.pl).