Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa
 3. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 4. Obiekty MOSiR
 5. Ograniczenia w pracy szpitala
 6. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 7. Funkcjonowanie Urzędu Miasta
 8. Pomoc społeczna
 9. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 10. Zobowiązania w PWiK na raty
 11. Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
 12. Orzeczenia lekarskie
 13. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 14. Komunikat Prezydenta Miasta
 15. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny wzrosły z 5 000 do 30 000 zł. Uruchomiono aplikację, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Wszystkie aktualne zasady można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.


Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Do odwołania obowiązuje zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania
  • – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób,

  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Do odwołania obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo lotnicze.

Obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 6. kierującego statkiem pasażerskim w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o żegludze śródlądowej, przeznaczonym lub używanym do przewozu osób, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 7. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 8. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 9. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 10. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 11. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 12. osoby przebywającej na terenie lasu;
 13. jazdy konnej;
 14. personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej.

Sytuacja w Rudzie Śląskiej (06.08.2020)

 • Nadzór epidemiologiczny: 3
 • Kwarantanna: 1301
 • Hospitalizacja: 18
 • Potwierdzone zakażenia: 846
 • Ozdrowieńcy: 386
 • Zgony: 15

Wykres obrazujący przebieg epidemii koronawirusa w Rudzie Śląskiej


Obiekty MOSiR

Od 18 maja obowiązują nowe zasady korzystania z infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 1. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej - 14 osób plus 2 trenerów.
 2. Tory rolkarskie przy ulicy Bytomskiej, w Parku Strzelnica, pumptrucki oraz boiska typu Orlik, tor modelarski - również 14 osób plus 2 trenerów.
 3. Korty tenisowe bez zmian. Na jednym jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
 4. Hala sportowa w Halembie - jednocześnie 32 osoby plus 2 trenerów.
 5. Hala sportowa w Nowym Bytomiu - jednocześnie 12 osób plus 1 trener.
 6. Hala sportowa w Orzegowie - jednocześnie 12 osób plus trener.
 7. Pełnowymiarowe boiska sportowe:
  • piłka nożna przy ul. Czarnoleśnej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów,
  • rugby przy ul. Bytomskiej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów.

W przypadku boisk z punktu 7 istnieje możliwość podziału boiska na dwie części strefą buforową, 5-metrową. Na każdej z części może trenować wówczas jednocześnie 16 osób plus 3 trenerów.

W dalszym ciągu nie będzie dostępne zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), prócz WC.

Noszenie maseczek na obiektach nie jest obowiązkowe.

Obowiązują zapisy telefoniczne na korzystanie z obiektów, z podaniem pełnych godzin obecności. Przedział godzin to 6.00-21.00.

Numery telefonów do rezerwacji:

 • Tor rolkarski Burloch Arena, boisko rugby - tel. 32 248 22 58
 • Korty tenisowe Orzegów - tel. 32 248 22 58
 • Stadion ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Boisko ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Orlik Nowy Bytom – tel. 510 211 467

Zasady korzystania z wymienionej infrastruktury:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • brak możliwości korzystania z szatni,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Ograniczenia w pracy szpitala

Zgodnie z zaleceniami wojewody śląskiego przy Szpitalu Miejskim w Goduli został ustawiony namiot, który będzie mógł służyć jako przyszpitalna Izba Przyjęć. Jest to kolejny etap zabezpieczania szpitali, które zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z epidemią koronawirusa. Ta decyzja ma doprowadzić do ograniczenia pojawiających się w różnych miastach przypadków zakażeń personelu w szpitalach niezakaźnych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim wprowadzono zakaz odwiedzin w oddziałach szpitala do odwołania.

Dokumentacja medyczna będzie przesyłana mailowo oraz listownie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32 779 59 18 lub 502 113 184.


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz przychodni specjalistycznych:

 • przed wizytą u lekarza należy skontaktować się telefonicznie ze swoją przychodnią
 • każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.
 • tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę; o konieczności wizyty decyduje lekarz
 • lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego
 • do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał); w pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz

Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Urząd Miasta od 18 czerwca 2020 r. prowadzi bezpośrednią obsługę klientów.

Wiele spraw można jednak załatwić bez osobistej wizyty. Warto skorzystać z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej - poprzez e-mail lub ePUAP).

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • korzystać z możliwości dezynfekcji rąk,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach (przy jednym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba - załatwiająca sprawę), jak i na korytarzach Urzędu.

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, komunikaty: https://rudaslaska.bip.info.pl/


Pomoc społeczna

Od 6 lipca br. zostają częściowo zniesione ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Wejście główne do budynku zostaje otwarte, jednak dostęp do poszczególnych biur pozostaje ograniczony. Wszelkie sprawy załatwiane są na parterze w Dziale Obsługi Stron.

Jednocześnie dla osób, które nie mają potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka, pozostaje skrzynka podawcza wewnątrz budynku, do której można wrzucać korespondencję na dotychczasowych zasadach.

Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Planowane do wypłaty w miesiącu lipcu br. zostaną wypłacone w następujących terminach:

 • świadczenia wychowawcze (500+) zostaną wypłacone w dniach 13 i 14 lipca br. (bieżący okres świadczeniowy dla świadczenia 500+ trwa do 31.05.2021 roku; nie ma konieczności składania wniosków ponownie przez osoby, które mają już ustalone prawo do tego świadczenia);
 • zasiłki pielęgnacyjne zostaną wypłacone 7 lipca br.;
 • pozostałe świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zostaną wypłacone w dniach 24 i 27 lipca br.;
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie zostaną wypłacone w dniach 16 i 17 lipca br.;
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w dniach 21 i 22 lipca br.;
 • świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.

Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20. Klienci będą informowani telefonicznie, w jakim dniu i o której godzinie muszą się zgłosić po ich odbiór.

Podczas odbioru talonów/bonów należy bezwzględnie zachować środki ostrożności oraz zastosować się do zaleceń pracowników.


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika będą odraczane lub rozkładane na raty
 • będzie można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres; ulga nie dotyczy opłat za media
 • do końca maja wstrzymane będą upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty

Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta. W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią, mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Niskooprocentowane świadczenie może zostać przeznaczone m.in. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wnioskować można maksymalnie o 5 tys. zł. Nabór w tej sprawie prowadzi m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca musi złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać  w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Wnioski będą rozpatrywane do odwołania zgodnie z kolejnością wpływu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32 771 59 11; 32 771 59 15; 32 771 59 36.

Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Nabór wniosków na dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oferuje kolejną pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Od 19 maja do 2 czerwca br.  rudzcy przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów  wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Złożyć wniosek  o dopłacenie części kosztów prowadzania działalności gospodarczej, może  także przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Dodatkowo o środki pieniężne starać się mogą organizacje pozarządowe w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły na temat pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich rudzkiego urzędu pracy. Tel. 32 771 59 11;  32 771 59 12; 32 771 59 15;  32 771 59 36 oraz na stronie PUP w Rudzie Śląskiej.

Rządowa "tarcza antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Zobowiązania w PWiK na raty

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

 1. W przypadku podmiotów gospodarczych (mikro, małe i średnie firmy) i samorządowych oraz prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:
  • Rozłożenie na raty może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:
   - w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
   - przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.
 2. W przypadku klientów indywidualnych:
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 − 15.00), tel. 32/34 24 300 email: bok@pwik.com.pl, Dział Księgowości tel. 32/34 24 226, Windykacja tel. 32/34 24 284, www.pwik.com.pl


Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej.

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).  Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).


Orzeczenia lekarskie

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii. Ich ważność wydłużona została o 3 miesiące.

Chodzi o orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Takie orzeczenia zachowają ważność przez trzy dodatkowe miesiące, licząc od dnia upływu dotychczasowego terminu ważności.


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana.

W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych. Najlepiej jest sprawdzać rozkłady jazdy na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty.

ZTM zachęca do tego, aby pasażerowie na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje