Projekty infrastrukturalne

Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej

Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dokładna inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków metodą skaningu laserowego 3D. Projektem zostanie objętych 10 zabytkowych kościołów i Wielki Piec „A” Huty Pokój. Dla każdego obiektu pozyskana zostanie tzw. „chmura punktów” tworząca trójwymiarowy kolorowy model skanowanego obiektu, który poprzez sieć Internet zostanie udostępniony do samodzielnego zwiedzania (wirtualny spacer). Dla każdego obiektu wykonany zostanie też film prezentujący obiekt. Pozyskane dane zostaną połączone z istniejącymi systemami informacji o terenie miasta. Oprócz walorów wizualnych i możliwości wirtualnego zwiedzenia obiektu skaning dokumentować będzie bardzo dokładnie stan zachowania obiektu, pozwoli na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, dokonywanie zdalnych późniejszych pomiarów wszystkich zeskanowanych elementów obiektu i posłuży do opracowania pełnej dokumentacji architektoniczno–budowlanej obiektu. Pozyskana „chmura punktów” będzie bezcenną bazą danych o obiekcie.

https://wirtualnaruda.pl/3d.htm

Okres realizacji: 2015-08-18 - 2018-08-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 266 198, 45
Koszty kwalifikowalne (PLN): 266 198, 45
Poziom dofinansowania (%): 84,50
Kwota dofinansowania (PLN): 224 937, 69

Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Archipelag cyfrowy – Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej (Biblioteka Publiczna)

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy katalog cyfrowy biblioteki polegający na użyciu nowego oprogramowania umożliwiającego szybki dostęp do aktualnej informacji o zasobach biblioteki z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Dodatkowo za pośrednictwem Internetu będzie możliwe dokonanie prolongaty, rezerwacji lub zamówienia dokumentu oraz sprawdzenie czy zamówiona książka jest już dostępna. Kolejną częścią projektu będzie digitalizacja unikalnych zbiorów dotyczących miasta i regionu, które znajdują się w zasobie biblioteki. W tym celu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Ponadto w ramach tzw. „streamingu bibliotecznego” utworzona zostanie e-baza utworów i audycji muzycznych, dzięki której będzie można z wykorzystaniem łącz internetowych zapoznać się z dorobkiem lokalnych twórców i artystów.

Okres realizacji: 17.09.2015 – 13.07.2020

Całkowita wartość projektu (PLN): 758 498,55
Poziom dofinansowania (%): 75,50
Kwota dofinansowania (PLN): 572 674,70


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa VI Transport
Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie

Projekt polega na budowie I etapu bezkolizyjnego połączenia Drogowej Trasy Średnicowej z Autostradą A4. W tamach projektu wybudowane zostaną dwa odcinki Trasy N-S:

 • Odcinek I – od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od. ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli (Nowobukowa)
 • Odcinek II – od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym.

Celem projektu jest:

 • zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4,
 • bezkolizyjne połączenie DTŚ z autostradą A4 w węźle „Wirek” (docelowo po zrealizowaniu I i II etapu),
 • zwiększenie przepustowości DW 925 na kierunku północ – południe,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja,
 • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w ciągu ul. 1 Maja i trasy N-S.

Okres realizacji: 2015-08-27 - 2018-10-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 110 919 999,17
Koszty kwalifikowalne (PLN): 97 101 827,01
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 82 536 552,99


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hali sportowej w Rudzie Śląskiej (baseny przy ul. Pokoju 13, Chryzantem 10, hala sportowa przy ul. Bytomskiej 13)

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Przedmiotem projektu “Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hali sportowej w Rudzie Śląskiej (baseny przy ul. Pokoju 13, Chryzantem 10, hala sportowa przy ul. Bytomskiej 13)” jest budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Dla każdego obiektu opracowany został indywidualny projekt instalacji. W projekcie zastosowane zostały moduły fotowoltaiczne o mocy do 40kWp. Systemy fotowoltaiczne będą służyć do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w bieżącej działalności obiektów. Energia ta będzie wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby. Układ zostanie wyposażony w automatykę sterującą pracą instalacji fotowoltaicznych. Projekt ma na celu redukcję CO2 odprowadzanego do atmosfery.

Okres realizacji: 2015-08-31 - 2016-12-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 835 265,87
Koszty kwalifikowalne (PLN): 804 032,92
Poziom dofinansowania (%): 60,00
Kwota dofinansowania (PLN): 482 419,76


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Etap I

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji pozyskiwania energii odnawialnej na wybranych spośród zgłoszonych do udziału w projekcie budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Ruda Śląska. Planuje się realizację następujących rodzajów instalacji: instalacja solarna – 15 szt., instalacja fotowoltaiczna – 31 szt., pompy ciepła – 5 szt. (przy czym możliwe jest łączenie wymienionych wariantów). Projekt ma na celu redukcję CO2 i PM10 odprowadzanego do atmosfery.

Okres realizacji: 2016-03-29 - 2018-09-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 208 753,50
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 101 631,16
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 936 386,49


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w 3 obiektach Urzędu Miasta Ruda Śląska, tj. przy pl. Jana Pawła II 6, przy ul. Niedurnego 46 oraz przy ul. Gen. Hallera 61. Systemy fotowoltaiczne będą służyć do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w bieżącej działalności obiektów. Układ zostanie wyposażony w automatykę sterującą pracą instalacji fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne będą zainstalowane na dachach budynków. Instalacja i eksploatacja modułów nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie generuje skutków ubocznych), nie będzie negatywnie oddziaływała na sąsiadującą zabudowę mieszkalną. Projekt ma na celu redukcję CO2 odprowadzanego do atmosfery. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne (ledowe).

Okres realizacji: 2016-08-09 - 2018-01-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 291 130,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 536 920,02
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): : 456 382,02


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Przedmiotem projektu jest adaptacja i wyposażenie pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej. Pracownie te posłużą do nauki zawodu “technik realizacji nagrań i nagłośnień” kwalifikacja K2 – REALIZACJA NAGŁOŚNIEŃ oraz kwalifikacja K1 – REALIZACJA NAGRAŃ. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania braku pracowni specjalistycznych – umożliwi uczniom przede wszystkim naukę zawodu w budynku szkoły, a dodatkowo może  w przyszłości posłużyć za stanowisko egzaminacyjne w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, którego w województwie brakuje.

Okres realizacji: 2016-02-17 - 2018-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 444 000,00
Koszty kwalifikowalne (PLN):  316 253,00
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 268 815,05


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Projekt polega na modernizacji i wyposażeniu 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego (CKPiDZ) w Rudzie Śląskiej, obejmujących swym zakresem branżę elektryczną, gastronomiczną, fryzjerską, handlową: Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Pracownie fryzjersko-kosmetyczne, Pracownia Gastronomiczna, Symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej, Pracownie elektryczne. Pracownie te służą do nauki zawodu: technik usług fryzjerskich, technik elektryk, kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz, sprzedawca. Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem na zawody na rynku pracy poprzez prowadzenie nauki w ww. branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców.

Okres realizacji: 2016-04-22 - 2018-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 278 767,27
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 777 742,57
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 511 081,19


Logotypy funduszy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Przedmiotem projektu jest adaptacja nieużytkowanych lokali stanowiących własność gminy Ruda Śląska na mieszkania socjalne. Celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia wykluczeniem społecznym części społeczności lokalnej poprzez umożliwienie zamieszkania w lokalach socjalnych, których standard i wymagania związane z ich utrzymaniem dostosowane są do możliwości tej części społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem. W wyniku realizacji projektu powstanie 13 nowych mieszkań socjalnych zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni 633,68 metry kwadratowe. Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz instalacyjnych z dostosowaniem wymagań dla mieszkań socjalnych. Mieszkania zostaną zasiedlone przez osoby spełniające kryteria obowiązujące dla uzyskania lokalu socjalnego, które będą zarazem uczestnikami projektu przeprowadzonego w ramach EFS, którego celem jest pomoc i aktywizacja mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji: 2015-08-31 - 2017-08-10

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 078 781,59
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 075 736,09
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 914 375,67


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 - II etap

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa VI Transport
Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie

Przedmiotem projektu jest budowa ostatniego odcinka trasy N-S, która ma na celu utworzenie bezkolizyjnego połączenia Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4. Odcinek ten obejmuje budowę trasy N-S o długości 1670 m od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w węźle „Wirek”.

W ramach projektu przewidziano budowę m.in.:

 • obiektów inżynierskich
 • elementów systemu odwodnienia
 • chodników i ścieżek rowerowych
 • elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe
 • oświetlenia wzdłuż całej trasy
 • przepustów zintegrowanych z przejściem dla małych zwierząt.

Celem projektu jest:

 • zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4,
 • bezkolizyjne połączenie DTŚ z autostradą A4,
 • zwiększenie przepustowości DW 925 w kierunku pn.– pd.,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja,
 • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy pn. i pd. dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w ciągu ul. 1 Maja i N-S.

Okres realizacji: 2014-10-07 - 2020-12-23

Całkowita wartość projektu (PLN): 185 579 804,92
Koszty kwalifikowalne (PLN): 165 395 006,93
Poziom dofinansowania (%): 66,80
Kwota dofinansowania (PLN): 110 483 864,63


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej, w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych, w następujących lokalizacjach:

 • ul. Bielszowicka,
 • ul. Lwa Tołstoja,
 • u. Macieja,
 • ul. Kościelna,
 • ul. Żelazna – Konstytucji,
 • ul. Ustronna.

Projekt zakłada wymianę instalacji oświetlenia lamp sodowch na energooszczędne oprawy ledowe. W związku z realizacją projektu przewiduje się znaczne oszczędności energii oraz mocy zainstalowanej. Zgodnie z obowiązującymi normami, zaplanowano modernizację istniejących 59 lamp sodowych oraz zakup 5 nowych słupów i punktów oświetleniowych, na terenie wybranych 7 ulic w Rudzie Śl., stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego nie tylko zmniejszy się energochłonność sektora publicznego oraz zapotrzebowanie na energię na terenie Miasta Ruda Śląska, ale również zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Okres realizacji: 2016-01-13 - 2017-10-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 685 172,05
Koszty kwalifikowalne (PLN): 113 112,72
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 96 145,78


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap II

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śl., w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych, w następujących lokalizacjach:

 • ul. Obrońców Westerplatte,
 • ul. Gen. Hallera,
 • ul. Weteranów,
 • ul. Niedurnego.

Projekt zakłada wymianę instalacji oświetlenia lamp sodowch na energooszczędne oprawy ledowe. W związku z realizacją projektu przewiduje się znaczne oszczędności energii i mocy zainstalowanej. Zgodnie z obowiązującymi normami,zaplanowano modernizację istniejących 89 lamp sodowych i 77 słupów oświetleniowych oraz zakup 45 opraw ledowych i 41 nowych słupów oświetleniowych, na terenie wybranych 4 ulic w Rudzie Śl., stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego nie tylko zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na terenie Miasta, ale również zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Okres realizacji: 2015-12-09 - 2017-10-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 401 495,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 476 871,39
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 405 340,68


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w wyniku wykonania termomodernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej na wyroby o lepszej izolacyjności wraz z budową instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej.

Okres realizacji: 2016-04-05 - 2017-12-07

Całkowita wartość projektu (PLN): 670 192,87
Koszty kwalifikowalne (PLN): 524 021,65
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 445 418,39


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej będących własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, w tym dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie stolarki drzwiowej na wyroby o lepszej izolacyjności wraz z budową instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej w przypadku jednego z modernizowanych energetycznie budynków.

Okres realizacji: 2015-11-06 - 2018-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 392 253,44
Koszty kwalifikowalne (PLN): 807 817,67
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 686 644,98


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 8 placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej. Zaplanowano łącznie następujący zakres prac:

 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów,
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • wymiana opraw oświetleniowych,
 • zabudowa instalacji fotowoltaicznej (w 4 obiektach).

Realizacja projektu doprowadzi przede wszystkim do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów objętych projektem, co będzie miało wpływ na obniżenie niskiej emisji.

Okres realizacji: 2015-07-07 - 2018-08-19

Całkowita wartość projektu (PLN): 16 302 002,78
Koszty kwalifikowalne (PLN): 14 803 868,93
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 12 583 288,60


Logotypy funduszyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno – edukacyjnych

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Projekt polega na ochronie terenu cennego przyrodniczo ze względu na występowanie różnorodności biologicznej oraz poszerzeniu wiedzy mieszkańców w zakresie działań ekologicznych poprzez czynną edukację ekologiczną. Realizacja projektu prowadzi do wzmocnienia bioróżnorodności Rowu Rudzkiego II. Rzeczowy zakres prac obejmuje:

 • rozpoznanie i waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym flory i fauny, siedlisk oraz walorów przyrody nieożywionej,
 • redukcja powierzchni zajętych przez obce rośliny inwazyjne,
 • wprowadzenie nowych gatunków rodzimych na teren, w tym rodzimych drzew i roślin  zielnych,
 • wzbogacenie terenu o budki lęgowe,
 • roboty zieleniarskie,
 • redukcja zagrożeń powodowanych przez złomy i wywroty w sąsiedztwie ścieżek,
 • wytyczenie ścieżki edukacyjnej,
 • wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej (od ul. Bujoczka do ul. Porębskiej),
 • wykonanie schodów terenowych od strony ul. Kościelnej/Porębskiej,
 • wykonanie placu zabaw,
 • wykonanie małej architektury.

Okres realizacji: 2016-12-05 - 2018-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 276 805,58
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 089 625,41
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): : 926 181,60


Logo LUMATProjekt: „LUMAT – Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas”
LUMAT – Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich

Celem projektu jest budowa partnerstwa w zakresie wymiany doświadczeń, szkolenia administracji w zakresie efektywnego zarządzania zdegradowanymi przestrzeniami w miastach i ich ponowne wykorzystanie, opracowanie dokumentacji technicznej, celem realizacji niniejszego zadania, realizacja inwestycji pilotażowej, tj. rewitalizacja części hałdy pocynkowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja na działkach stanowiących własność Gminy wraz z nadaniem jej nowych funkcji rekreacyjnych – utworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, polegająca na rekultywacji części hałdy metodami fitostabilizacji oraz fitoremediacji oraz wykonanie elementów małej architektury.

Okres realizacji: 2016-05-01 – 2019-07-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 331 607,48
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN):  1 131 866,36


Logotypy funduszyProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Projekt: Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Przedmiotem projektu jest rozwój terenów zielonych oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w tereny zielone w centralnych dzielnicach miasta i połączenie ww. terenów ścieżką pieszą i rowerową. Projekt ma na celu podniesienie jakości terenów zlokalizowanych w centrum miasta wraz z nadaniem ich funkcji umożliwiających aktywną rekreację i wypoczynek, integrację mieszkańców, udostępnienie ciekawych miejsc i obiektów i jednoczesną komunikację pomiędzy nimi. W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 • rewitalizację terenów zielonych, w tym: prace ziemne, trzebież i nasadzenia roślin,
 • wyposażenie obiektów w małą architekturę – ławki, kosze na śmieci,
 • wydzielenie i wykonania miejsc do grillowania,
 • wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej,
 • wykonanie oświetlenia i monitoringu punktowego,
 • wykonanie tablic informujących o historycznych miejscach i obiektach przemysłowych z pokazaniem archiwalnych fotografii pobliskich miejsc.

Projekt został podzielony na siedem zadań:

 1. Zadanie 1 - Punkt Traktu Rudzkiego – Trasa św. Wawrzyńca
 2. Zadanie 2 - Punkt Traktu Rudzkiego – Park industrialny przy ul. Katowickiej i Tuwima
 3. Zadanie 3 - Punkt Traktu Rudzkiego – Hałda przy ul. 1 –go Maja (w tym plac zabaw)
 4. Zadanie 4 - Punkt Traktu Rudzkiego – Park przy ul. Czarnoleśnej
 5. Zadanie 5 - Punkt Traktu Rudzkiego – Ogród sensoryczny z fontanną przy ul. gen. Hallera
 6. Zadanie 6 - Punkt Traktu Rudzkiego – Park Dworski
 7. Zadanie 7 - Punkt Traktu Rudzkiego – Park Młodzieży oraz otoczenie Burloch Arena.

Okres realizacji:  2016-12-20 - 2021-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 8 352 070,77
Koszty kwalifikowalne (PLN): 7 140 843,68
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 6 069 717,12


Logotypy funduszyProgram Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci

Projekt dotyczy opracowania nowego dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji wraz z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji, ponieważ głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego GPR z uwzględnieniem szerokiego grona interesariuszy. Dokument będzie częściowo bazował na obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 (LPR), pozytywnie ocenionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Celem procesu opracowania GPR przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami jest przede wszystkim wypracowanie sposobu pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji w gronie interesariuszy, określenie głównych celów GPR-u oraz metod ich wdrażania, weryfikacja/uszczegółowienie czterech obszarów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej oraz organizacja szerokiego procesu partycypacyjnego opisanego we wniosku.

Okres realizacji: 2017-07-02 – 2018-02-28

Całkowita wartość projektu (PLN): 109 556,98
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 93 123,43


Logotypy funduszy
Projekt: Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 2. Cyfrowe śląskie
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Przedmiotem projektu jest zbudowanie systemowego środowiska TIK i zbiorów dokumentów cyfrowych, stanowiących rdzeń geoprzestrzennych baz danych Miasta Ruda Śląska, stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług w ramach ww. środowiska, zgodnie z wymaganiami i standardami technicznymi oraz prawnymi. E-usługi funkcjonować będą na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Cel projektu zostanie osiągnięty przez 2 grupy działań - modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - budowę środowiska TIK e-usług geoinformacyjnych oraz modernizację, rozbudowę i dostosowanie do nowych regulacji prawnych istotnych części zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w jego części powiatowej. Planuje się również zakup sprzętu, służącego celom dostarczania e-usług i przeprowadzenie szkoleń dla poszczególnych grup operatorów środowiska SGK_BGM, związanych z obsługą funkcji i klasą użytkownika oraz utrzymaniem poszczególnych modułów środowiska.

Okres realizacji: 2016-12-23 - 2021-03-10

Całkowita wartość projektu (PLN): 5 141 500,00 zł
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 4 370 275,00 zł


Logotypy funduszy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną ETAP 1

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich polegających na renowacji i rewitalizacji podwórek w celu podniesienia jakości przestrzeni wspólnej i aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki dla ożywienia i odtworzenia więzi lokalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Elementem projektu jest partycypacja społeczna, która przewiduje współpracę w realizacji prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia i urządzeniem zieleni. W ramach projektu realizowany będzie zakres prac obejmujący roboty dotyczące utwardzenia i odwodnienia terenu, budowy dojazdów, dojść, chodników, miejsc spotkań mieszkańców i placów zabaw z elementami małej architektury, oświetlenia terenu oraz adaptacji i uzupełnienia istniejącej zieleni.

Okres realizacji: 2015-12-01 - 2020-10-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 7 393 038,96
Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 726 143,19
Poziom dofinansowania (%): 95,00
Kwota dofinansowania (PLN): 4 489 835,92


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Kard. Augusta Hlonda, Witolda Czapli, Królowej Jadwigi i Adama Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego rynku w dzielnicy Orzegów (II etap)

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Realizacja projektu polega na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Orzegów poprzez wykreowanie nowej, atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Projektowana inwestycja ma zmienić stan zagospodarowania centralnej części dzielnicy. Poprawa stanu technicznego istniejących elementów zagospodarowania, realizacja nowych urządzeń i podniesienie standardu rozwiązania przestrzennego ma w efekcie stworzyć nowe ujęcie przestrzeni publicznej i umożliwiać realizację nowych dla tego obszaru aktywności społecznych, zdarzeń kulturalnych i rekreacji. Konieczność realizacji projektu wynika z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 r.

Okres realizacji: 2014-12-22 - 2018-07-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 5 110 412,96
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 926 676,42
Poziom dofinansowania (%): 95,00
Kwota dofinansowania (PLN): 3 730 342,60


Logotypy funduszyProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Projekt: Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Głównym celem projektu jest uzyskanie terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń, niezagrażającego zdrowiu użytkowników, przywrócenie równowagi środowiskowej z zagospodarowaniem w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój i ochronę flory i fauny na tym terenie, oraz zapobieżenie dalszej degradacji. Zgodnie z założeniami projektu co najmniej 70% powierzchni terenu (3,37 ha) po zakończeniu realizacji projektu przeznaczone zostanie na teren biologicznie czynny. Ponadto, teren ten będzie udostępniany bezpłatnie dla społeczeństwa po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji:  2017-06-20 - 2021-03-14

Całkowita wartość projektu (PLN): 21 183 983,60
Koszty kwalifikowalne (PLN): 21 174 143,60
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 17 998 022,06

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Poniżej link do dedykowanej strony serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Projekt obejmuje modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Zaplanowano remont części budynku Muzeum oraz adaptację obiektu byłego komisariatu policji na funkcje muzealne. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń policji pozwoli na zmianę sposobu ekspozycji ułatwiającą swobodną aranżację wystaw. Zaprojektowano podobną dyspozycję powierzchni jak w istniejącej części muzeum. Projektowany układ wykorzystuje istniejącą konstrukcję budynku z wykorzystaniem ścian nośnych w budynku po wyburzeniu ścianek działowych. Remontowi zostaną poddane też pomieszczenia piętra budynku, które wykorzystywane są przez sale ekspozycyjne oraz pomieszczenia biurowe i magazyny podręczne. W piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe, które również zostaną poddane modernizacji.

Okres realizacji: 2017-07-05 - 2020-12-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 833 777,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 633 777,00
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 3 938 710,45


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Projekt polega na wykonaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych w jednym z budynków zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej. Całe osiedle robotnicze wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W ramach projektu przewidziano prace polegające na przebudowie budynku mieszkalnego (w I linii zabudowy) wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania – biblioteka miejska prowadząca Punkt Informacji Turystycznej o zabytkowym osiedlu oraz ekspozycję merytoryczną umożliwiającą rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu. W II linii zabudowy (w miejscu istniejącej kiedyś zabudowy gospodarczej) wybudowany zostanie wolnostojący parterowy budynek z przeznaczeniem na pozostałe funkcje biblioteki. W obu budynkach przyjęto rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych (bezprogowe wejścia, platforma przyschodowa, odpowiednio dostosowana toaleta).

Okres realizacji: 2017-07-05 - 2019-11-15

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 795 449,50
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 646 122,50
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 399 204,13


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Objazdowej 1A w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Zakres projektu obejmuje termomodernizację sali gimnastycznej w SP nr 1 w Rudzie Śląskiej. Zaplanowano następujące prace:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizację instalacji wentylacji mechanicznej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachów i stropodachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • wykonanie opaski wokół budynku.

Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, co będzie miało wpływ na obniżenie niskiej emisji.

Okres realizacji: 2016-05-11 - 2018-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 605 115,42
Koszty kwalifikowalne (PLN): 567 775,37
Poziom dofinansowania (%): 65,00
Kwota dofinansowania (PLN): 369 793,67


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki 2,2A,2B,4,6,7,8,9,10,12 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej 10 budynków uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu piwnicznego od strony nieogrzewanej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przeprowadzeniem izolacji przeciwwilgociowej budynków oraz wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w celu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2016-01-08 - 2019-11-29

Całkowita wartość projektu (PLN): 7 252 468,33
Koszty kwalifikowalne (PLN): 6 306 778,86
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania UE (PLN): 5 360 761,92


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 3 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji (etap II) polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, cokołu, wymianie okienek piwnicznych i drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (etap I) w celu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2015-06-03 - 2018-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 241 656,60
Koszty kwalifikowalne (PLN): 225 955,22
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 192 061,94


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Różyckiego 19 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w wyniku wykonania termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymianie drzwi wejściowych oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w celu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2016-01-08 - 2018-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 460 518,01
Koszty kwalifikowalne (PLN): 401 032,94
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 340 878,00


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kubiny 31 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, ociepleniu stropu piwnic, ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w celu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Okres realizacji: 2016-01-08 - 2018-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 572 146,58
Koszty kwalifikowalne (PLN): 520 052,07
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 442 044,26


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w wyniku wykonania termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu poddasza, ociepleniu ścian piwnic oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Okres realizacji: 2015-11-06 - 2018-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 444 324,27
Koszty kwalifikowalne (PLN): 428 316,17
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 364 068,74


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zakres projektu obejmuje modernizację i renowację zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej. Realizacja projektu umożliwi udostępnienie obiektu mieszkańcom miasta (w szczególności dzielnicy Chebzie) na cele społeczne i kulturalne. Zaplanowano: roboty budowlane, prace zewnętrzne, roboty konserwatorskie, roboty instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu. Głównym celem podejmowania działań inwestycyjnych w dzielnicy Chebzie jest stworzenie warunków umożliwiających wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkujących obszar rewitalizacji Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus). Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie projektu powiązanego (dofinansowanego z EFS). Celem kompleksowego podejścia ma być trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus). Funkcja przesiadkowa dworca zostanie zachowana.

Okres realizacji: 2016-12-22 - 2019-09-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 8 501 869,20
Koszty kwalifikowalne (PLN): 8 236 702,60
Poziom dofinansowania (%): 95,00
Kwota dofinansowania (PLN): 7 824 867,46


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi, ukierunkowana na nowe funkcje centrotwórcze.

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zakres projektu obejmuje rewitalizację centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi. Zaplanowano:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni w rejonie ul. rotmistrza W. Pileckiego 24-33
 2. Renowację podwórka przy ul. Podgórze 5-15,
 3. Remont części wspólnych w budynkach przy ul. rotmistrza W. Pileckiego 28 i 33,
 4. Wykonanie nawierzchni istniejącego boiska w centralnej części osiedla Kaufhaus,
 5. Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. rotmistrza W. Pileckiego 23/2 na cele społeczne,
 6. Przebudowę i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Piotra Niedurnego (przestrzeń przed MCK do działalności kulturalnej).

Głównym celem działań inwestycyjnych w dzielnicy Nowy Bytom jest stworzenie warunków umożliwiających wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkujących obszar rewitalizacji Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus) oraz Nowy Bytom - Wirek. Powyższe inwestycje umożliwią prowadzenie dwóch projektów powiązanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz licznych form aktywizacji społecznej.

Okres realizacji: 2016-05-31 - 2019-07-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 289 425,06
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 822 026,06
Poziom dofinansowania (%): 95,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 730 924,76


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Celem projektu pn.: "Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej" jest poprawa bazy szkoleniowej do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu planuje się modernizację i wyposażenie 5 pracowni, obejmujących swym zakresem branże informatyczną, budowlaną i energetyki odnawialnej służących do:

 1. nauki zawodu technik informatyk EE.08 - pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
 2. nauki zawodu technik informatyk EE.09 - pracownia aplikacji internetowych
 3. nauki zawodu technik informatyk EE.09 - pracownia aplikacji internetowych i programowania
 4. nauki zawodu technik budownictwa BD.30 - pracownia sporządzania dokumentacji kosztorysowej i organizacji budowy
 5. nauki zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.17 i BD.18 - pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Okres realizacji: 2018-05-11 - 2020-09-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 686 169,01
Koszty kwalifikowalne (PLN): 616 437,19
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 523 971,61


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap III

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej, w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. W ramach projektu przewidziany  jest demontaż 262 opraw o łącznej mocy 45,50 kW i 105 betonowych słupów oświetleniowych oraz zakup i montaż 263 nowych opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy 22,065 kW i 104 słupów, stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. W kosztach kwalifikowanych projektu ujęto zabudowę 262 opraw typu LED o łącznej mocy 22,01 kW.  Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Ruda Śląska, w następujących dzielnicach: Kochłowice, Halemba, Nowy Bytom, Orzegów, Bielszowice. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegną koszty energii elektrycznej, a także zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, PM10). Dodatkowo projekt ma wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu miejskiego.

Okres realizacji: 2018-10-15 - 2019-10-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 533 393,06
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 283 882,37
Poziom dofinansowania (%): 85 %
Kwota dofinansowania (PLN): 1 091 300,01


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej, w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. W ramach projektu przewidziany jest demontaż 3 751 opraw i 667 betonowych słupów oświetleniowych o łącznej mocy 652,5700 kW oraz zakup i montaż 3 751 nowych opraw oświetleniowych typu LED i 667 słupów o łącznej mocy 318,0800 kW, stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Ruda Śląska. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegną koszty energii elektrycznej, a także zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, PM10). Dodatkowo projekt ma wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu miejskiego.

Okres realizacji: 2018-12-15 - 2021-11-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 15 996 619,90
Koszty kwalifikowalne (PLN): 14 208 531,95
Poziom dofinansowania (%): 85 %
Kwota dofinansowania (PLN): 12 077 252,16


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Etap II

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Projekt zakłada montaż instalacji pozyskiwania energii odnawialnej na wybranych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Ruda Śląska. Planuje się realizację następujących rodzajów instalacji: instalacja solarna – 24 szt., instalacja fotowoltaiczna – 134 szt., pompy ciepła – 14 szt. Łącznie wykonanych zostanie 172 instalacji OZE. Projekt stanowi kontynuację zrealizowanego i dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 I etapu zadania, polegającego na montażu 51 instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej.

Okres realizacji: 2018-07-24 - 2020-12-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 413 742,50
Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 044 750,00
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 3 438 037,50


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

W ramach projektu, na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostanie zabudowana instalacja solarna, która wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii cieplnej. Uzyskana energia będzie użytkowana na bieżąco na potrzeby własne mieszkańców przedmiotowego budynku do podgrzewania wody użytkowej. Projekt obejmuje budynek mieszkalny, wielorodzinny, którego lokale przeznaczone są na mieszkania komunalne.

Okres realizacji: 2018-10-15 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 348 126,12
Koszty kwalifikowalne (PLN): 348 126,12
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN):  295 907,20


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ul. Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej.

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Przedmiotem projektu jest zmiana źródła ciepła z kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła, w celu wyeliminowania emisji zanieczyszczeń przez kotłownię węglową oraz obniżenie kosztów całkowitych ogrzewania budynku. Projekt obejmuje budynek, w którym znajdują się dwa mieszkania komunalne oraz filia biblioteki publicznej. Lokal przeznaczony na bibliotekę jest oddany w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia.

Okres realizacji: 2018-10-15 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 144 436,12
Koszty kwalifikowalne (PLN): 144 436,12
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 122 770,70


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej. W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji następujące prace: izolację ścian piwnic i fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, co będzie miało wpływ na obniżenie niskiej emisji.

Okres realizacji: 2018-12-04 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 645 675,12
Koszty kwalifikowalne (PLN): 610 847,61
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 519 220,48


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez termomodernizację w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Okres realizacji: 2018-06-27 - 2021-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 389 386,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 319 386,00
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 271 478,10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez termomodernizację wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (pionowej i poziomej) budynku oraz modernizację systemu grzewczego z podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2018-06-27 - 2021-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 741 950,50
Koszty kwalifikowalne (PLN): 671 950,50
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 571 157,93

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem.

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w wyniki termomodernizacji. W ramach kosztów niekwalifikowanych zostaną wymienione indywidualne kotły węglowe na kotły ekologiczne zasilane paliwem gazowym.

Okres realizacji: 2018-06-13 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 342 184,60
Koszty kwalifikowalne (PLN): 259 034,68
Poziom dofinansowania (%): 95%
Kwota dofinansowania (PLN): 246 082,94

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem.

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez termomodernizację wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, modernizacją pomieszczenia węzła cieplnego i przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2018-06-13 - 2021-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 462 240,66
Koszty kwalifikowalne (PLN): 450 922,37
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 383 284,01

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem.

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2018-08-09 - 2021-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 679 244,50
Koszty kwalifikowalne (PLN): 679 244,50
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 577 357,83

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem.


Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, wymianie stolarki okiennej na strychu i w piwnicy oraz modernizacji systemu grzewczego
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2018-08-09 - 2021-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 521 969,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 496 969,00
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 422 423,65


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020


Projekt: Termomodernizacja budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków mieszkalno-użytkowych, będących własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, stropodachu oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku budynku przy ul. Jankowskiego 6 ocieplone również zostaną ściany piwnic przy gruncie i wymienione będą okienka piwniczne, natomiast w budynku przy ul. Jankowskiego 8 zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Okres realizacji: 2015-08-21 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 087 350,41
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 464 484,21
Poziom dofinansowania (%): 89%
Kwota dofinansowania (PLN): 1 306 759,28

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem i ociepleniu stropu nad piwnicą.

Okres realizacji: 2015-07-20 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 222 000,75
Koszty kwalifikowalne (PLN): 203 893,29
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 173 309,30

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością MiastaRuda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentowych oraz modernizacji systemu grzewczego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Okres realizacji: 2018-05-21 - 2021-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 475 542,53
Koszty kwalifikowalne (PLN): 450 019,84
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 382 516,87

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ociepleniu stropodachu z odtworzeniem pokrycia dachowego oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Okres realizacji: 2018-06-25 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 470 687,40
Koszty kwalifikowalne (PLN): 461 831,40
Poziom dofinansowania (%): 95%
Kwota dofinansowania (PLN): 438 739,82

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka     niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Miasta Ruda Śląska. W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku uzyskana poprzez przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na ociepleniu dachu wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów pokrycia dachowego, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Okres realizacji: 2018-06-11 - 2021-03-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 653 666,08
Koszty kwalifikowalne (PLN): 644 864,35
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 548 134,71

Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Projekt: Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 7)

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Celem projektu jest poprawa bazy szkoleniowej do praktycznej nauki zawodu w czterech szkołach. Planuje się modernizację i wyposażenie następujących pracowni (p):

 • ZSP nr 1: pracownia rysunku technicznego; pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych - do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych
 • ZSP nr 2: pracownia hotelarsko–gastronomiczna, pracownia biznesu, pracownia reklamy - do nauki zawodów technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy
 • ZSP nr 5: pracownia informatyczna, pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej - do nauki zawodów: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • ZSP nr 7 Specjalnych: pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży - do nauki zawodu sprzedawca.

W ZSP nr 7 Specjalnych zostanie również przebudowana klatka schodowa pod szyb windy i zainstalowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2019-03-27 - 2020-12-31

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 783 749,26
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 724 964,10
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 1 466 219,40


Logotypy funduszy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020

Projekt: Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej - etap II

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska (MPGM TBS Sp. z o.o.)

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego

Przedmiotem projektu jest adaptacja nieużytkowanych lokali stanowiących własność gminy Ruda Śląska na mieszkania socjalne. Celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia wykluczeniem społecznym części społeczności lokalnej poprzez umożliwienie zamieszkania w lokalach socjalnych, których standard i wymagania związane z ich utrzymaniem dostosowane są do możliwości tej części społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem. W wyniku realizacji projektu powstanie 11 nowych mieszkań socjalnych zlokalizowanych w czterech dzielnicach miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni 631,07 metrów kwadratowych. Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz instalacyjnych z dostosowaniem wymagań dla mieszkań socjalnych, dla osób które będą zarazem uczestnikami projektu przeprowadzonego w ramach EFS, którego celem jest pomoc i aktywizacja mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji: 2017-11-15 - 2020-09-30

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 404 431,41
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 403 431,41
Poziom dofinansowania (%): 85%
Kwota dofinansowania (PLN): 1 192 916,69


Logotypy funduszy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020

Projekt: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej

realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, zmniejszenie niskiej emisji, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego wyrażonego wskaźnikami:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych: 165,59 tony równoważnika CO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1698 GJ/rok

Okres realizacji: 09.04.2019 - 31.01.2022

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (PLN): 1 587 380,18
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN): 1 200 490,91
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 020 417,27

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Dedykowana strona serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Logotypy funduszy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020

Projekt: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej

realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, zmniejszenie niskiej emisji, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego wyrażonego wskaźnikami:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych: 69,20 tony równoważnika CO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 685 GJ/rok

Okres realizacji: 04.06.2019 – 31.01.2022

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (PLN): 1 400 136,01
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN): 1 151 727,79
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 978 968,62

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Dedykowana strona serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Logotypy funduszy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020

Projekt: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej

realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej

w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, zmniejszenie niskiej emisji, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego wyrażonego wskaźnikami:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych: 42,56 tony równoważnika CO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 449 GJ/rok

Okres realizacji: 04.06.2019 - 31.01.2022

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu (PLN): 754 550,78
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN): 574 352,57
Poziom dofinansowania (%): 82,00
Kwota dofinansowania (PLN): 470 969,11

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Dedykowana strona serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Logotypy funduszy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020

Projekt: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej

realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, zmniejszenie niskiej emisji, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego wyrażonego wskaźnikami:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych: 72,65 tony równoważnika CO2/rok
 • zniejszenie zużycia energii końcowej: 1021 GJ/rok

Okres realizacji: 04.06.2019 - 31.01.2022

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu (PLN): 1 280 359,01
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN): 1 126 312,15
Poziom dofinansowania (%): 77,00
Kwota dofinansowania (PLN): 867 260,36

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39 - 41 w Rudzie Śląskiej” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Dedykowana strona serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Logotypy funduszy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020

Projekt: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej

realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, zmniejszenie niskiej emisji, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego wyrażonego wskaźnikami:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych: 57,16 tony równoważnika CO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 535 GJ/rok

Okres realizacji: 04.06.2019 - 31.01.2022

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu (PLN): 1 111 931,97
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN): 1 012 872,19
Poziom dofinansowania (%): 55,00
Kwota dofinansowania (PLN): 557 079,70

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Dedykowana strona serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/