Header decorative image
Kir Żałobny

Projekty tzw. "miękkie"

RPO logo

Nazwa projektu: XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem projektu była organizacja XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej. Festiwal nosi imię legendarnego dyrygenta KWK Wawel i odbywa się od 2001 r. w otoczeniu międzynarodowym.

XI edycja festiwalu odbyła się w dniach 20-21 sierpnia 2011 r. Scenariusz festiwalu przewidywał organizację:
1) 2 imprez towarzyszących (koncerty orkiestr dętych uczestniczących w festiwalu),
2) imprezy głównej, w ramach której odbyły się:
- przemarsz ulicami miasta,
- koncerty 7 orkiestr,
- 2 musztry paradne,
- występy mażoretek,
- poczęstunek,
- wręczenie pamiątkowych upominków.
Ponadto, w ramach projektu przewidziano szereg działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, m.in. projekt i druk plakatów, promocję i reklamę w mediach, informator festiwalowy.

Całkowita wartość projektu (PLN): 204 294,34
Koszty kwalifikowalne (PLN): 143 643,52
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 122 096,99


Kapitał Ludzki logo

Nazwa projektu: "A po burzy... - naprzeciw nowym trendom"

Beneficjent: Osoby bezrobotne, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie niedłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Program: Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kompleksowe wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej pozwoli osobom bezrobotnym na: założenie własnej firmy lub nabycie nowych kwalifikacji, które umożliwią znalezienie trwałego miejsca na rynku pracy. Istotnym elementem projektu będzie przeprowadzenie badań dotyczących trendów rozwojowych i prognozowania zmian przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, w wyniku których powstanie raport pobadawczy, jak również mapa przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej, w postaci papierowej oraz programu multimedialnego. Projekt zostanie zrealizowany w okresie: 01.04.2010 r. - 31.10.2011 r.

Wartość całkowita: 861 672,10 zł

Dofinansowanie: 861 672,10 zł


Kapitał Ludzki logo

EFS logo

Comenius logo

Nazwa projektu: Overcoming Stereotypes in Order to Reach Understanding and Acceptation. Intercultural Dialogue - Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy

Beneficjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Program: „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” COMENIUS

Szkoła Koordynująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Wielostronny Projekt Partnerski.

Szkoły Partnerskie:
- IES Val do Tea - Ponteareas, Hiszpania
- Istituto Superiore “Majorana” - Palermo, Sycylia, Włochy
- KUYUCAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ - Kuyucak, Turcja
- Instituto Professionale Distato Servizi Alberghieri e Della Ristorazione - Sora, Włochy

Głównym celem projektu jest poszukiwanie sposobów na przełamanie barier i stereotypów w dialogu z przedstawicielami odmiennych narodowości oraz ludźmi z własnego otoczenia.

Celami szczegółowymi projektu partnerskiego są:
- uświadamianie sobie stereotypów, które przeszkadzają w otwartym działaniu i prowadzeniu dialogu z innymi;
- zbliżenie pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i religii poprzez poznanie wzajemnych różnic kulturowych oraz religijnych mieszkańców krajów uczestniczących w projekcie;
- poznanie kultury własnego regionu i kraju oraz udowodnienie, że to, kim jesteśmy jest efektem dialogu kulturowego, który miał miejsce w przeszłości;
- poznanie dziedzictwa krajów partnerskich;
- kształtowanie kreatywności – realizacja filmów;
- kształtowanie otwartości i szacunku wobec tego, co inne;
- prowadzenie dialogu interkulturowego;
- kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych;
- rozwijanie umiejętności informatycznych.

Uczniowie szkół biorących udział w projekcie pracują pod kierunkiem nauczycieli nad realizacją powyższych celów. W trakcie realizacji projektu zaplanowane są wizyty partnerskie w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizacji poszczególnych założeń.

Wartość całkowita: 79 433,00 zł

Dofinansowanie: 79 433,00 zł


Nazwa projektu: „Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich” (SENTSUDER – Supporting Entrepreneurship in Schools and Sustainable Development in EU Regions).

Beneficjent: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

Program: Comenius 2008 – 2010.


Grupa partnerska składa się z 14 szkół z 10 krajów: Cypru, Danii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Włoch i Węgier.
Głównym tematem działań w pierwszym roku wspólnych prac jest opracowanie projektu: „Szlaki historyczne w moim regionie / kraju”. Szlaki łączące w zamierzchłych czasach różne kraje odgrywały różnorakie role – zapewniały rozwój handlu, ale też stwarzały możliwość poznawania różnych kultur oraz tradycji. Dialog międzykulturowy to dziś podstawa tworzenia wspólnoty europejskiej i jednoczenia przedstawicieli różnych społeczności w ramach jednego organizmu. Cele tego organizmu mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy młode pokolenie wykształci w sobie przedsiębiorczość, niezbędną do zaistnienia na rynku pracy jako obywatel nie tylko danego kraju, ale jako Europejczyk.
W dniach 22 - 26 października w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie uczestników programu, podczas którego omówione zostały założenia projektu oraz dokonano podziału zadań na poszczególne etapy. W spotkaniu, które miało miejsce w szkole Escola Secundaria Ibn Mucana w Alcabideche wzięli udział: koordynatorzy szkolni oraz przedstawiciele dyrekcji. Gospodarze pokazali gościom także najciekawsze miejsca w okolicy, organizując wycieczki do Palacio de Pena w Sinatrze, do Pałacu i Klasztoru w Mafrze, nad Ocean Atlantycki oraz do Lizbony.

Wartość całkowita: 79 433,00 zł

Dofinansowanie: 79 433,00 zł


Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza do programu COMENIUS

Beneficjent: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej

Program: COMENIUS

Celem akcji przy tworzeniu Partnerskiego Projektu Szkół jest udzielenie pomocy nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, chcących opracować partnerski projekt Comeniusa.

Celem partnerskiego Projektu  Regio jest udzielenie pomocy przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty, chcących opracować partnerski projekt Comeniusa w ramach akcji Regio.

Z dofinansowania skorzystać może:
- każda szkoła uprawniona i planująca opracowanie Partnerskiego Projektu Szkół
- instytucja planująca stworzenie Partnerskiego Projektu Regio

Seminarium kontaktowe umożliwia:
- znalezienie potencjalnych partnerów
- uzyskanie informacji o możliwościach współpracy europejskiej w obszarze, której dotyczy seminarium;
- poznania nauczycieli z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej;
- uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywanie zasad monitoringu i ewaluacji oceny projektu oraz rozpowszechnienia jego wyników itp.);
- uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały dofinansowanie itp.

Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu:
- dopracowania założeń, celów i metodologii projektu;
- określenia roli i zadań partnerów;
- opracowania budżetu i planu pracy;
- wspólnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wartość całkowita: 1034,50 euro

Dofinansowanie: 1034,50 euro


Nazwa projektu: Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia

Beneficjent: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych

Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

Wsparcie grupy osób z głębszą niepełnosprawnością (uczniów ZS nr 3 Specjalnych) do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez działania wpływające na poprawę stanu zdrowia psychofizycznego, wspierające usamodzielnienie, kształcące kompetencje i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz przygotowujące do przyszłej pracy lub podjęcia innych aktywności zapewniających osobisty rozwój i życiową stabilizację; wsparcie środowiska rodzinnego i społecznego tej grupy.

Efekty: Pozyskanie oferty szkół, zakładów pracy, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, pozyskanie wiedzy z zakresu oferty instytucji wspierających, zwiększenie umiejętności organizowania stanowiska pracy przez uczestników projektu, pozyskanie wiedzy z zakresu zasad BHP, zwiększenie umiejętności samooceny i autoprezentacji oraz zachowań asertywnych.

Wartość całkowita: 671 286,45 zł

Dofinansowanie: 570 593,48 zł


Nazwa projektu: „Szansa”

Beneficjent: Klub Absolwenta przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej

Program: Poddziałanie 7.2.1 - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Doświadczenia działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej Klubu Absolwenta były inspiracją do powstania Projektu "Szansa". Celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15 - 25 lat z miasta Ruda Śląska, zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Zadania w ramach tego projektu skupiają się na przełamaniu niechęci, apatii, braku wiary we własne możliwości oraz wzrost samoakceptacji. Mają pomóc w przełamaniu syndromu bezradności społecznej i wyeliminować bariery w komunikacji interpersonalnej, a ostatecznie pomóc w znalezieniu i utrzymaniu stałej pracy. Zadania powyższe realizowane są w formie warsztatów.
Specyfika grupy objętej projektem wymaga oddziaływań terapeutycznych, przewiduje się więc pracę z psychologiem i terapeutą. Terapia ma formę zajęć z ekspresji i pracy z tworzywem.
W ramach reintegracji zawodowej przewiduje się zajęcia opiekuńcze nad osobami starszymi, wyjścia do różnych zakładów pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, przysposabiające do pracy oraz wykorzystania technologii komputerowej.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

Wartość całkowita: 752 054,74 zł

Dofinansowanie: 752 054,74 zł


Nazwa projektu: „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”

Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wdrażanie programu polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w stosownych ustawach, m.in. ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie systemowe, nie w drodze konkursu.

Wartość całkowita: 2 767 463,00 zł

Dofinansowanie: 2 476 879,38 zł


Program: "Pilotażowy program. Stop wykluczeniu społecznemu"

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie szansy znalezienia zatrudnienia dla długotrwale bezrobotnych mieszkańców Rudy Śląskiej.

Oprócz doradztwa zawodowego, beneficjenci projektu objęci są szerokim psychologicznym wsparciem. Psycholog wraz z doradcą personalnym, przy użyciu nowoczesnych testów komputerowych, przygotowują indywidualne "plany działań", których celem ma być wytyczenie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego dla uczestników.

Wartość całkowita 238 487,00 zł

Dofinansowanie 238 487,00 zł


Nazwa projektu: "Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości"

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Program: Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej".

Głównym założeniem projektu jest utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, w ramach którego świadczone będzie wsparcie dla działających już podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Dotychczasowe doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej wskazują, iż jedną z największych barier, na jakie napotykają instytucje działające w obszarze trzeciego sektora są skomplikowane zasady funkcjonowania tego rodzaju jednostek. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – promującej ekonomię społeczną oraz CESiP. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej oraz podmiotów działających w tym obszarze.
Adresatami wsparcia świadczonego przez ekspertów w ramach CESiP są głównie podmioty trzeciego sektora, działające na terenie województwa śląskiego (m.in. fundacje, stowarzyszenie, organizacje pozarządowe w tym organizacje pożytku publicznego).

Wartość całkowita: 382 490,00 zł

Dofinansowanie: 382 490,00 zł


Nazwa projektu: „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jako instytucja oraz jego pracownicy

Program: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej jako instytucji rynku pracy ściśle wpisanej w sieć oddziaływań lokalnej społeczności.

Działania w projekcie:
I. Wdrożenie pilotażowego Programu Badań Jakościowych lokalnego rynku pracy umożliwiającego pogłębienie wyników badań ilościowych uzyskanych w projekcie „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”. W ramach programu planowane jest przeprowadzenie 4 podprojektów badawczych:
a) Badanie potrzeb pracodawców chętnych do zatrudnienia szczególnych kategorii osób bezrobotnych (m.in. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia)
b) Badanie zapotrzebowania na usługi rynku pracy wśród pracodawców
c) Badanie potrzeb zawodowych osób bezrobotnych
d) Badanie migracji zarobkowych wśród osób bezrobotnych
II. Upowszechnianie pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego poprzez m.in.
a) organizację „Dnia Otwartego PUP dla pracodawców”
b) wyposażenie pośredników pracy oraz doradców zawodowych w odpowiednie narzędzia pracy umożliwiające profesjonalną obsługę klienta tut. urzędu
III. Podnoszenie kwalifikacji kadr PUP Ruda Śląska
Organizacja szkoleń m.in. z zakresu:
- budowania efektywnego zespołu projektowego
- doskonalenia umiejętności trenerskich
- coachingu.

Wartość całkowita: 401 000,00 zł

Dofinansowanie: 340 850,00 zł


Nazwa projektu: „Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków-program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych”

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjentem projektu jest Miasto Ruda Śląska, realizatorem zadań Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, partnerem projektu  jest Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych.

Cel ogólny projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży w wieku 15-20 lat zażywającej środki psychoaktywne
- zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i psychospołecznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych
- ograniczanie bierności osób z otoczenia wykluczonych społecznie w zakresie przeciwdziałania ich wykluczeniu.

Projekt skierowany jest do grupy 470 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem na skutek nadużywania alkoholu lub zażywania środków psychoaktywnych z terenu Rudy Śląskiej oraz osób z ich otoczenia. W szczególności  będą to następujące grupy osób :
– młodzież w wieku 15-20 lat zagrożona wykluczeniem społecznym i niekorzystająca ze wsparcia w ramach projektów systemowych OHP
- osoby długotrwale bezrobotne
– osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
– otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Wartość całkowita: 258 389,07 zł

Dofinansowanie: 258 389,07 zł


Nazwa projektu: „URZĄD NA 5+.” ROZWÓJ OFERTY USŁUG PUP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ”

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1

Głównym celem projektu było wspieranie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w kształtowaniu ich procesu rozwoju zawodowego i wzbogacaniu warsztatu pracy. Zakładane w projekcie działania miały też na celu stworzenie nowej jakości, oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

W ramach projektu wyodrębniono trzy podprojekty.
Pierwszy z nich to doskonalenie kadry urzędu pracy poprzez szkolenia i studia podyplomowe.  Drugi podprojekt to upowszechnienie informacji o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dzięki opracowanym materiałom informacyjnym, takim jak przewodnik dla osób bezrobotnych i informator dla pracodawców. Trzeci podprojekt to upowszechnienie stosowanych metod i narzędzi informacji oraz poradnictwa zawodowego.
Liczba beneficjentów projektu - 66

Wartość całkowita: 334 727,60 zł

Dofinansowanie: 334 727,60 zł


Nazwa projektu: „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w partnerstwie z Miejskim Zakładem Placówek Oświatowych, Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor”, Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Śląskim Parkiem Przemysłowym

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1

Wdrożenie projektu zakładało przeprowadzenie czterech różnych podprojektów badawczych.
Pierwszy z nich polegał na przeprowadzeniu wywiadów wśród populacji wszystkich bezrobotnych- około 6000 osób. Wywiad z osobami bezrobotnymi umożliwił wskazanie indywidualnych przyczyn pozostawania bez pracy oraz zasygnalizowanie problemów napotykanych przez osoby bezrobotne w procesie poszukiwania zatrudnienia.
Drugi podprojekt - powtórzony dwukrotnie na tej samej reprezentatywnej próbie 1500 pracodawców-  wywiad miał na celu wyszczególnienie aktualnych i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorstw. Kolejne badanie to ankietyzacja przeprowadzona dwukrotnie na całościowej grupie 1000 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Poznanie planów zawodowych tej grupy absolwentów pozwoliło na identyfikację ich oczekiwań względem pracodawców oraz wskazało kierunki przewidywanej przyszłej drogi zawodowej.
Czwarte badanie- powtórzone dwukrotnie na populacji 4000 osób pracujących, w oparciu o technikę ankiety- to klucz do analizy zapatrywań tej grupy na własny rozwój zawodowy, oceny identyfikacji z firmą oraz ewentualnych czynników motywujących do zmiany pracy.

Wartość całkowita: 428 843,23 zł

Dofinansowanie: 336 942,13 zł


Nazwa projektu: „Biznes na start"

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR"

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Projekt „Biznes na start" realizowany jest przez Rudzką Agencję Rozwoju „INWESTOR" we współpracy ze Stowarzyszeniem B-4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 80 osób pozostających bez zatrudnienia, zameldowanych na terenie woj. podkarpackiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (80 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne, w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych, 20 osób zamieszkujących tereny wiejskie, 20 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

Wartość całkowita: 3 516 754,67 zł

Dofinansowanie: 3 516 754,67 zł


Nazwa projektu: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowany jest przez Samorząd Województwa i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest umożliwienie oraz zwiększenie realizacji potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych, podejmujących naukę na terenie województwa śląskiego i pochodzących z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej.

II edycja projektu - w roku szkolnym 2009/2010 obejmie wsparciem maksymalnie 1100 uczniów i uczennic. Wsparcie przewiduje przyznanie stypendium w wysokości 250 lub 350 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej przez ucznia średniej z przedmiotów kierunkowych, wzięcia udziału w konkursie/olimpiadzie/turnieju z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, a także wysokości średniego dochodu miesięcznego w rodzinie w przeliczeniu na osobę.

Wartość całkowita: 40 150,00 zł

Dofinansowanie: 34 127,50 zł


Nazwa projektu: "Parasol – opiekuńcze przedszkole"

Beneficjent: Miejskie Przedszkole nr 42

Głównym celem projektu jest podniesienie w okresie 20 miesięcy jakości pracy rudzkich przedszkoli tak, aby wspomóc nauczycieli w sprawowaniu opieki nad grupą  2,5 i 3- latków.
Oprócz tego projekt zakłada także wzbogacenie działań placówek, m.in. zwiększenie możliwości organizowania zajęć poza przedszkolem w formie wycieczek czy spacerów, poprawę bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych, zindywidualizowanie opieki nad dziećmi, zwiększenie możliwości pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz tych z deficytami rozwojowymi, jak również  podniesienie komfortu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
W ramach wspomnianego  projektu zatrudniono na podstawie umowy o pracę 39 osób na stanowiskach pomocy nauczyciela w 28 rudzkich publicznych przedszkolach.

Wartość całkowita: 1 597 368,00 zł

Dofinansowanie: 1 337 362,80 zł


Nazwa projektu: Poznaj mnie, poznam Ciebie … poprzez dziedzictwo kulturalne

Beneficjent: Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej

Celem projektu jest stworzenie bliskich relacji z partnerami z zagranicy poprzez zdobywanie wiedzy oraz wzajemne rozumienie naszego dziedzictwa kulturowego przez uczniów, pracowników, rodziców oraz społeczność.

Wartość całkowita: 24 000 euro

Dofinansowanie: 24 000 euro


Nazwa projektu: Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez pomoc w utworzeniu i rozwinięciu własnej firmy, jak również podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu prowadzenia firmy.

Wartość całkowita: 2 769 110,95 zł

Dofinansowanie: 2 769 110,95 zł


Nazwa projektu: „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w 2009 r.

Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa beneficjentów ostatecznych korzystających z pomocy społecznej na terenie Rudy Śląskiej dla przeciwdziałania lub łagodzenia skutków ich wykluczenia i marginalizacji społecznej.

Do celów szczegółowych w projekcie należą:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych dających szanse na zatrudnienie,
- nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych,
- wzrost motywacji do zmiany stylu życia,
- utrwalenie mechanizmów samopomocy wśród mieszkańców Osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu (uczestniczących w ramach Programu Aktywności Lokalnej) oraz wzmocnienie ich w działaniach na rzecz własnej społeczności lokalnej.

Działania właściwe w projekcie systemowym obejmowały :
- udział uczestników projektu ze wszystkich grup docelowych w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
- skierowanie do udziału w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji 
o charakterze zawodowym (fakturzysta komputerowy, dekorator – bukieciarz, sprzedawca, pracownik obsługi hurtowni), intensywnych treningach kompetencji i umiejętnościach społecznych z uwzględnieniem prowadzenia gospodarstwa domowego oraz w treningach 
z zakresu kreowania wizerunku ułatwiającego aktywizację zawodową,
- pracę socjalną,
- monitoring i ewaluację,
- poradnictwo specjalistyczne,
- skierowanie i sfinansowanie pobytu dzieci beneficjentów w zorganizowanych formach wypoczynku,
- ocenę efektów oraz określenie kierunków dalszych działań.

Na Osiedlu Kaufhaus w Nowym Bytomiu kontynuowany jest Program Aktywności Lokalnej. Formy pracy na rzecz integracji społeczności, takie jak prace społecznie użyteczne czy spotkania edukacyjno – kulturalne sprawdziły się w pierwszym roku realizacji i nadal są kontynuowane. Osoby, które brały udział w programie w roku poprzednim, dzielą się z nowymi uczestnikami doświadczeniem i przyczyniają się do promowania działań samopomocowych. Dzięki projektowi „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” oraz środkom pozyskiwanym w drodze konkursu mogą być kontynuowane remonty klatek schodowych. 
W roku 2009 na Kaufhausie powstał również zupełnie nowy plac zabawa dla dzieci. W Świetlicy Programu oraz w Sekcji Pracowników Socjalnych przy ul. Niedurnego 107 z mieszkańcami pracują animatorzy lokalni, pracownicy Klubu Integracji Społecznej oraz pracownicy socjalni Sekcji ds. realizacji projektu systemowego. Kobiety uczestniczące w PAL zainicjowały również popołudniowe spotkania p.n. „Babskie klachy”, podczas których prowadzone są m.in. zajęcia z tańca wspierającego.

Wartość całkowita: 1 807 586,14 zł

Dofinansowanie: 1 617 789,59 zł


Nazwa projektu: „Moje lepsze jutro”

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska oraz Zespoły Szkół nr 2 i nr 4

Program: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałnie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt "Moje lepsze jutro" skierowany jest do grupy gimnazjalistów liczącej 70 osób – po 35 osób z każdej ww. placówki.
Założeniem projektu jest podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej uczniów, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości oraz rozwój umiejętności poruszania się na rynku pracy. W ramach realizacji powyższego projektu prowadzonych jest, zgodnie z harmonogramem, równolegle w obu szkołach, szereg działań.
Beneficjenci projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i specjalisty ds. warsztatów zawodowych. Otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju interpersonalnego oraz doradztwa zawodowego grupowego, jak i indywidualnego. 
Projekt zakłada również organizację warsztatów zawodowych: ceramicznych, cukierniczych, gospodarstwa, introligatorskich, ogrodniczych, pozwalających na poznanie pracy w różnych branżach, zorientowanie się w swoich możliwościach i predyspozycjach zawodowych.
Projekt obejmuje także inne formy działalności, w ramach których zorganizowane zostaną wyjazdy integracyjne oraz doradztwo indywidualne i grupowe dla otoczenia uczniów objętych projektem.

Wartość całkowita: 672 441,00 zł

Dofinansowanie: 571 574,85 zł


Nazwa projektu: „Ja też potrafię”

Beneficjent: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych

Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

Wsparcie grupy osób z głębszą niepełnosprawnością (uczniów ZS nr 3 Specjalnych) do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez działania wpływające na poprawę stanu zdrowia psychofizycznego, wspierające usamodzielnienie, kształcące kompetencje i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz przygotowujące do przyszłej pracy lub podjęcia innych aktywności zapewniających osobisty rozwój i życiową stabilizację; wsparcie środowiska rodzinnego i społecznego tej grupy.
(Efekty) Pozyskanie oferty szkół, zakładów pracy, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, pozyskanie wiedzy z zakresu oferty instytucji wspierających, zwiększenie umiejętności organizowania stanowiska pracy przez uczestników projektu, pozyskanie wiedzy z zakresu zasad BHP, zwiększenie umiejętności samooceny i autoprezentacji oraz zachowań asertywnych.

Wartość całkowita: 602 081,10 zł

Dofinansowanie: 511 758,93 zł


Nazwa projektu: „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy. Druga edycja”

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.2

Głównym celem projektu jest wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej i jego pracowników w zakresie ciągłego wzrostu profesjonalizmu w świadczeniu usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kluczowych. Ważnym elementem projektu  są szkolenia dla pracowników mających największy kontakt z klientami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wartość całkowita: 396 084,71 zł

Dofinansowanie: 336 672,00 zł


Nazwa projektu: „Akademia Wyzwalania Kompetencji”

Beneficjent: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rudzie Śląskiej,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rudzie Śląskiej
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin robotniczych poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Szkół obejmująceg dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych; realizację nowych innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

W ramach projektu zakłada się doskonalenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych wśród ww. szkół, podniesienie kompetencji matematycznych i naukowo – technicznych, kształtowanie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania problemów oraz sprawnego posługiwania się komputerem.

Wartość całkowita: 1 870 939,90 zł

Dofinansowanie: 1 590 298,91 zł


URBACT logo

Miasto Ruda Śląska przystąpiło do sieci miast europejskich RegGov Network „Zarządzanie regionalne w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych” w ramach programu URBACT II 2007-2013. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic i osiedli w miastach uczestniczących w sieci. Liderem projektu jest Miasto Duisburg (Niemcy), a partnerami miasta: Ruda Śląska, Soedertalje (Szwecja), Nyíregyháza i Budapest Kobanya (Węgry), Belovo (Bułgaria), Nijmegen (Holandia), Siracusa (Włochy), Halandri (Grecja) i Satu Mare (Rumunia). Każde z wyżej wymienionych miast wytypowało jeden lub więcej obszarów, które wymagają rewitalizacji. Sieć miast europejskich RegGov Network otrzymała dodatkowe wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, a działania w ramach sieci nadzorował będzie ekspert z ramienia Programu URBACT II.

Na terenie Rudy Śląskiej, z uwagi na kumulację problemów o charakterze infrastrukturalnym i społecznym, projektem objęte zostało osiedle „Kaufhaus”. Projekt wymaga stworzenia lokalnej grupy wsparcia (Local Support Group), złożonej z przedstawicieli różnych środowisk, mających wpływ na proces rewitalizacji danego obszaru, w tym przedstawicieli społeczności mieszkającej na danym obszarze. Ponadto, opracowany zostanie lokalny plan działania (Local Action Plan), którego wdrożenie będzie głównym celem projektu. Nieodłącznym elementem sieci RegGov Network jest włączenie w projekt władz regionalnych, które pełnią funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Udział Miasta Ruda Śląska w programie URBACT II stanowi kontynuację działań w zakresie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic i osiedli. W roku 2007 programem URBACT I objęta była dzielnica Orzegów. W efekcie realizacji projektu miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu budowy Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie dzielnicy.

Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji na temat projektu, a także charakterystykę miast uczestniczących w sieci.

http://urbact.eu/thematic-poles/social-inclusion/thematic-networks/reg-gov/ presentation.html


Support for Cities

URBACT logo

Miasto Ruda Śląska w partnerstwie z miastami: Bytom, Chorzów i Świętochłowice, uczestniczy w projekcie w ramach programu URBACT „Support for Cities”. Projekt ma na celu uzyskanie pomocy eksperckiej dla przygotowania programu rewitalizacji czterech znajdujących się w trudnej sytuacji dzielnic (Orzegów, Szombierki, Chorzów II, Chropaczów) sąsiadujących ze sobą ww. miast.

Wniosek złożony został za pośrednictwem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Komisji Europejskiej. Liderem i administratorem projektu jest Śląski Związek Gmin i Powiatów, we współpracy z którym Zespół Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy przygotował aplikację. W lutym 2007 roku przedmiotowy wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską. W naszym mieście projektem objęta jest dzielnica Orzegów. W przygotowaniu programu rewitalizacji udział wezmą eksperci z krajów Unii Europejskiej (przed jej rozszerzeniem w 2004 roku - UE 15) w zakresie: rewitalizacji, polityki przestrzennej, rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedmiotowy projekt był jedynym projektem złożonym przez polskie miasta.


Logo programu
Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
Projekt: Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Całkowity koszt projektu: 908 310 zł
Dofinansowanie z EFRR dla Miasta Ruda Śląska: 305 487 zł
Okres realizacji: 1 sierpnia 2011 – 31 lipca 2013
Głównym celem projektu był wzrost jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Projekt realizowany był poprzez cykl szkoleń, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter