Kir Żałobny

Projekty infrastrukturalne

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej

ZPORR logo

Realizacja projektu to kolejny etap budowy kluczowego szlaku komunikacyjnego Aglomeracji Górnośląskiej. Projekt dotyczy dwóch odcinków ww. trasy przebiegających przez miasto Ruda Śląska, do granicy z miastem Zabrze.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu wynosi 252 130 740 zł, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 59 740 000 zł tj. 33,7% całej kwoty.

Drogowa Trasa Średnicowa Drogowa Trasa Średnicowa

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) Województwa Śląskiego

ZPORR logo

Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. Partnerami projektu są gminy i powiaty województwa śląskiego (łącznie 54 partnerów).

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach ZPORR, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Miasto uczestniczy w projekcie złożonym przez Województwo Śląskie, który obejmuje większość gmin  powiatów z regionu. Całkowity koszt części projektu realizowanego w mieście Ruda Śląska wynosi 440 192 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 330 144 zł, czyli 75%.


Adaptacja budynku po byłej szkole zawodowej przy ul. Tunkla 147a w Rudzie Śląskiej na potrzeby Akademii Górniczo-Hutniczej

Projekt polegał na adaptacji budynku po byłej górniczej szkole zawodowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach na potrzeby utworzenia ośrodka zamiejscowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej, w roku akademickim 2006/2007, studenci kształcą się na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006.

Całkowita wartość projektu wyniosła 376 819 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 188 400 zł. Wkład własny miasta - 188 419 zł.


Rozbudowa skrzyżowania ulic Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Odrodzenia w Rudzie Śląskiej – Wirku

Projekt polegał na modernizacji newralgicznego skrzyżowania ulic poprzez wykonanie ronda kompaktowego. Inwestycja jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych punktów w mieście: targowiska miejskiego, „Ruda Śląska Plaza”, KWK „Pokój”. Inwestycja wzmocniła rolę gospodarczą centrum handlowo-usługowego miasta Ruda Śląska, a także dostępność komunikacyjną dla mieszkańców miasta.

Projekt współfinansowany z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 3 036 409,48 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 518 204,74 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2004 roku.

Rondo Odrodzenia


Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta poprzez tworzenie warunków do budowy dzielnicowego centrum rekreacyjno-handlowego w dzielnicy Ruda

Projekt polegał na stworzeniu w miejscu zdegradowanego terenu znajdującego się w centrum dzielnicy Ruda, placu rekreacyjno-wypoczynkowego z pasażem handlowym, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy dzielnicy Ruda jak i pozostałych dzielnic. Nowopowstała infrastruktura oprócz funkcji centrotwórczych miała za zadanie stworzyć miejsca pracy, wpłynąć na podniesienie standardu życia mieszkańców oraz uzyskać stabilne i przyjazne otoczenie.

Projekt współfinansowany z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 774 749,79 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 256 200 zł (tj. 33 % kosztów całkowitych).

Inwestycję zrealizowano w 2004 roku.


Modernizacja skrzyżowania ulic: Katowickiej, Odrodzenia i Nowary w Rudzie Śląskiej

ZPORR logo

Realizacja projektu miała na celu eliminację zagrożeń związanych z dotychczasową infrastrukturą drogową i wzrost płynności ruchu oraz ułatwienie dostępu do centralnych punktów dzielnicy i miasta.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 5 271 677,35 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3 731 820,39 zł, a z Ministerstwa Gospodarki i Pracy 497 119,17 zł. Łącznie dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 4 228 939,56 zł. Wkład własny miasta Ruda Śląska wyniósł 1 042 737,79 zł.

Umowa z Wojewodą Śląskim została podpisana w lipcu 2005 r., a rondo zostało oddane do użytku w listopadzie 2005 r.

Rondo Katowicka

 
 
Modernizacja regionalnej infrastruktury drogowej: połączenie DTŚ – centrum miasta Ruda Śląska
ZPORR logo

 Droga będąca przedmiotem projektu, zmodernizowana na odcinku 0,93 km, będzie głównym ciągiem komunikacyjnym po oddaniu do użytku kolejnych dwóch odcinków Drogowej Trasy Średnicowej (R1, R2). Przedmiotowy odcinek drogi ułatwić ma przejazd do centrum administracyjno-usługowego miasta Ruda Śląska.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach ZPORR, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek uzyskał dofinansowanie. Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 4 716 621,95 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3 065 804,27 zł. Wkład własny miasta Ruda Śląska wyniósł 1 650 817,68 zł.

Umowa z Wojewodą Śląskim została podpisana w dniu 30 grudnia 2005 r.

Inwestycja zakończyła się w kwietniu 2006 r.

Ulica Niedurnego

 


 

Budowa Centrum Handlowo – Wystawowo - Kulturalnego w Rudzie Śląskiej –Wirku - zadaszenie targowiska i budowa masztu reklamowego

Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego łącza z regionalną siecią telewizji kablowej oraz wybudowaniu masztu reklamowego. Inwestycja miała na celu zwiększenie potencjału gospodarczego obiektu. Przykrycie dachem powierzchni użytkowanej dla celów handlowych, a także kulturalno-rozrywkowych zmodernizowało obiekt i nadało mu nowy wielofunkcyjny charakter użytkowy. Projekt wpłynął pozytywnie na komfort użytkowników obiektu oraz podniósł jakość organizowanych na terenie obiektu imprez.

Projekt współfinansowany z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 3 913 534,91 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 903 341 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2004 roku.

Zadaszenie Tereny Targowe Zadaszenie Tereny Targowe

 Zadaszenie Tereny Targowe

 

Zadaszenie Tereny Targowe

 


 

Rewitalizacja Szybu Mikołaj w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne

POPT logo

Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego obiektu poprzemysłowego, zlokalizowanego na szlaku śląskich zabytków techniki, w wyniku czego obiekt zabytkowy zostanie lepiej przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-turystycznych.

Na podstawie złożonego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego formularza, projekt otrzymał wsparcie w postaci opracowanej dokumentacji (studium wykonalności), w ramach programu Phare 2003/004-379.01.08 - Pomoc Techniczna.

Szyb Mikołaj               Szyb Mikołaj
Szyb Mikołaj             Szyb Mikołaj
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter