Header decorative image
Kir Żałobny

Projekty infrastrukturalne

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Miasto uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej”.

Projekt polega na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych „Huty Pokój” na cele kulturalne, środowiskowe, społeczne, edukacyjne.

W ramach projektu przewidziano przebudowę i rozbudowę zespołu obiektów polegającą na:

  • budowie obiektu wejściowego wystawowego,
  • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu dawnej sterowni i maszynowni na obiekt wystawowy wraz z budową instalacji wewnętrznych,
  • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli dawnej rampy na budynek usługowy z funkcją wystawową wraz z budową instalacji wewnętrznych,
  • zabezpieczeniu i udostępnieniu części budowli dawnej huty dla zwiedzających,
  • realizacji zagospodarowania terenu z budową parkingów, ogrodzenia, obiektów małej architektury, urządzeniem zieleni,
  • wyposażeniu obiektu.

Obiekt będzie służył w szczególności mieszkańcom miasta i regionu, jak również będzie dostępny dla wszystkich chętnych z kraju i zagranicy.

Wartość projektu: 98 182 533,31 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 66 209 161,84 zł
Wysokość wkładu z budżetu państwa: 9 474 246,52 zł

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Miasto Ruda Śląska uzyskało dofinansowanie na projekt "Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Bielszowickiej do autostrady A4"

Projekt polega na budowie odcinka trasy N-S od ulicy Bielszowickiej do połączenia z autostradą A-4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, obejmującego budowę drogi wojewódzkiej o długości ok. 690 m, budowę chodników i ścieżek rowerowych, montaż oświetlenia, wykonanie systemu zarządzania ruchem, budowę elementów systemu odwodnienia, montaż ekranów akustycznych.

Na realizacji projektu skorzystają mieszkańcy miasta oraz regionu, głównie kierowcy oraz rowerzyści, a także przedsiębiorcy zainteresowani terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy N-S.

Celem projektu jest utworzenie bezkolizyjnego połączenia Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4. Realizacja inwestycji przyczyni się zatem do poprawy bezpośredniego dostępu do dwóch głównych szlaków drogowych województwa. Zwiększy się także dostępność miejsc inwestycyjnych, na terenach przyległych do trasy N-S. Dodatkowo budowa ostatniego odcinka trasy N-S, przyczyni się do znacznego ograniczenia ruchu samochodowego  na ul. 1 Maja.

Wartość projektu: 266 780 628,49 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 143 473 542,73 zł - ostateczna wartość dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter