Organizacje pożytku publicznego

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2017

I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE I FUNDACJE MAJĄCE SIEDZIBĘ W RUDZIE ŚLĄSKEIJ

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja Minionej Epoki
nr KRS: 0000307419
Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności proobywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.

3. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE
nr KRS: 0000008844
Status OPP: 13 marca 2005 r.
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.

4. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

5. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Status OPP: 20 października 2008 r.
Cele statutowe: celem klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.

6. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

7. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010
Status OPP: 8 czerwca 2016 r.
Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują.

8. Ośrodek Święta Elżbieta
nr KRS: 689791
Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
- kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,
- działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
- współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.

9. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Status OPP: 22 września 2006 r.
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

10. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681
Status OPP: 8 lutego 2008 r.
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

11. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS"
nr KRS: 0000003736
Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

12. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
nr KRS: 0000081653
Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

13. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

14. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw" Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689
Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży;  rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.

15. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew w likwidacji
nr KRS: 0000279536
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.
Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i demokracji, upowszechniania praw człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej  do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.

16. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Bielik”
nr KRS: 0000540623
Status OPP: 18 lutego 2015 r.
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.

17. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816
Status OPP: 29 października 2014 r.
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.

18. Stowarzyszenie „Dominus"
nr KRS: 0000411540
Status OPP: 19 listopada 2014 r.
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.

19. Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca
nr KRS 298424
Status OPP: 24 kwietnia 2017 r.
Cele statutowe: ochrona, dokumentacja i promocja lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego: zabytków, miejsc i przestrzeni; dokumentacja i opracowanie lokalnych dziejów oraz pamięci społecznej mieszkańców; budowanie społeczeństwa obywatelskiego;  rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny Górnego Śląska; promocja celów stowarzyszenia przede wszystkim poprzez działalność wydawniczą i informacyjną.

20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

21. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Status OPP: 21 października 2009 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.

22. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

23. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 3
nr KRS: 0000006849
Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

24. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Status OPP: 16 lutego 2006 r.
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

25. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693
Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

26. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003051
Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

27. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
nr KRS: 0000013532
Status OPP: 16 listopada 2005 r.
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

28. Stowarzyszenie „Warto!” Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów I Przyjaciół Działające w  Zespole Szkół nr 4 Specjalnych
nr KRS: 0000457226
Status OPP: 25 listopada 2015 r.
Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.

29. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Status OPP: 18 września 2008 r.
Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.

30. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
Status OPP: 10 września 2004 r.
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

31. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817
Status OPP: 9 września 2008 r.
Cele statutowe:  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
nr KRS: 0000335461
Status OPP: 24 sierpnia 2009 r.
Cele: świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.

2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000245275
Status OPP: 18 listopada 2005 r.
Cele statutowe: całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób oraz w stopniu umożliwiającym im godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej
nr KRS: 0000221725
Status OPP: 16 listopada 2004 r.
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

2. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS:  0000190280
Status OPP: 23 lutego 2005 r.
Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

3. Polski Czerwony Krzyż
nr KRS: 0000225587
Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

4. Polski Związek Filatelistów
nr KRS:  0000201405
Status OPP: 8 września 2005 r.
Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo- filatelistycznych.

5. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
nr KRS:  0000012847
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

6. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
KRS: 0000186577
Status OPP: 6 września 2005 r.
Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
nr KRS: 0000131323
Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

8. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109
Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
nr KRS 0000273051
Status OPP: 16 lutego 2004 r.
Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

10. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
nr KRS 0000106108
Status OPP: 31 maja 2005 r.
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

11. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000116212
Status OPP: 14 września 2004 r.
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
nr KRS: 0000018926
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

2. Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym" – Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruda Śląska
nr KRS: 0000270261
Status OPP:  21 marca 2008 r.
Cele statutowe: realizacje bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej tworząc warunki do rozwoju pomocy poprzez organizowanie lub dofinansowanie bezpłatnych szkoleń, zebrań naukowych z uczestnictwem przedstawicieli środowiska nauki i kultury poświęconych tematyce wyrównywania szans wśród studentów, dzieci, młodzieży; dążenie do dofinansowania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycznych podręczników umożliwiających wyrównanie szans uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin; dążenie do dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla uczniów, studentów, młodzieży, uległym zdarzeniom losowym, chorobą, różnego rodzaju wypadkom.