Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej

Kadencja 2021-2024

Zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.162.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej, Rada liczy 15 członków, w tym:

 • 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Ruda Śląska,
 • 4 przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska,
 • 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Skład osobowy Rady:

 • Beata Drzymała Kubiniok
 • Mirosława Gamba
 • Joanna Golicz - Wiceprzewodnicząca Rady
 • Katarzyna Kinder
 • Mariusz Komendera
 • Stefania Krawczyk
 • Anna Krzysteczko
 • Wiktoria Pierończyk
 • Krzysztof Rodzoch
 • Przemysław Stich
 • Karolina Szebiela
 • Wioletta Tkocz
 • Adrian Tomas – Wiceprzewodniczący Rady
 • Andrzej Trzciński
 • Rafał Wypior – Przewodniczący Rady

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (udppw) , w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udppw;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 udppw;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udppw;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udppw, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.