Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 3. Obiekty MOSiR
 4. Ograniczenia w pracy szpitala
 5. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 6. Funkcjonowanie Urzędu Miasta
 7. Pomoc społeczna
 8. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 9. Zobowiązania w PWiK na raty
 10. Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
 11. Orzeczenia lekarskie
 12. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 13. Komunikat Prezydenta Miasta
 14. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny wzrosły z 5 000 do 30 000 zł. Uruchomiono aplikację, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Wszystkie aktualne zasady można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Pobierz: Strategia walki z pandemią COVID-19 - jesień 2020 (PDF, 2,82 MB)


Sytuacja w Rudzie Śląskiej (20.10.2020)

 • Nadzór epidemiologiczny: 0
 • Kwarantanna: 1301
 • Hospitalizacja: 26
 • Potwierdzone zakażenia: 1477
 • Ozdrowieńcy: 1154
 • Zgony: 26

Wykres obrazujący przebieg epidemii koronawirusa w Rudzie Śląskiej


Obiekty MOSiR

Od 18 maja obowiązują nowe zasady korzystania z infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 1. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej - 14 osób plus 2 trenerów.
 2. Tory rolkarskie przy ulicy Bytomskiej, w Parku Strzelnica, pumptrucki oraz boiska typu Orlik, tor modelarski - również 14 osób plus 2 trenerów.
 3. Korty tenisowe bez zmian. Na jednym jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
 4. Hala sportowa w Halembie - jednocześnie 32 osoby plus 2 trenerów.
 5. Hala sportowa w Nowym Bytomiu - jednocześnie 12 osób plus 1 trener.
 6. Hala sportowa w Orzegowie - jednocześnie 12 osób plus trener.
 7. Pełnowymiarowe boiska sportowe:
  • piłka nożna przy ul. Czarnoleśnej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów,
  • rugby przy ul. Bytomskiej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów.

W przypadku boisk z punktu 7 istnieje możliwość podziału boiska na dwie części strefą buforową, 5-metrową. Na każdej z części może trenować wówczas jednocześnie 16 osób plus 3 trenerów.

W dalszym ciągu nie będzie dostępne zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), prócz WC.

Noszenie maseczek na obiektach nie jest obowiązkowe.

Obowiązują zapisy telefoniczne na korzystanie z obiektów, z podaniem pełnych godzin obecności. Przedział godzin to 6.00-21.00.

Numery telefonów do rezerwacji:

 • Tor rolkarski Burloch Arena, boisko rugby - tel. 32 248 22 58
 • Korty tenisowe Orzegów - tel. 32 248 22 58
 • Stadion ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Boisko ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Orlik Nowy Bytom – tel. 510 211 467

Zasady korzystania z wymienionej infrastruktury:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • brak możliwości korzystania z szatni,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Ograniczenia w pracy szpitala

Zgodnie z zaleceniami wojewody śląskiego przy Szpitalu Miejskim w Goduli został ustawiony namiot, który będzie mógł służyć jako przyszpitalna Izba Przyjęć. Jest to kolejny etap zabezpieczania szpitali, które zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z epidemią koronawirusa. Ta decyzja ma doprowadzić do ograniczenia pojawiających się w różnych miastach przypadków zakażeń personelu w szpitalach niezakaźnych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim wprowadzono zakaz odwiedzin w oddziałach szpitala do odwołania.

Dokumentacja medyczna będzie przesyłana mailowo oraz listownie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32 779 59 18 lub 502 113 184.


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz przychodni specjalistycznych:

 • przed wizytą u lekarza należy skontaktować się telefonicznie ze swoją przychodnią
 • każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.
 • tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę; o konieczności wizyty decyduje lekarz
 • lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego
 • do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał); w pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz

Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Urząd Miasta Ruda Śląska prowadzi bezpośrednią obsługę klientów. Podczas wizyt należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • korzystać z możliwości dezynfekcji rąk,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.

Zachęcamy do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej - poprzez e-mail lub ePUAP).

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, komunikaty: https://rudaslaska.bip.info.pl/


Pomoc społeczna

Od 6 lipca br. zostają częściowo zniesione ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Wejście główne do budynku zostaje otwarte, jednak dostęp do poszczególnych biur pozostaje ograniczony. Wszelkie sprawy załatwiane są na parterze w Dziale Obsługi Stron.

Jednocześnie dla osób, które nie mają potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka, pozostaje skrzynka podawcza wewnątrz budynku, do której można wrzucać korespondencję na dotychczasowych zasadach.

Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Świadczenia planowane do wypłaty będą zrealizowane w następujących terminach:

 • zasiłki pielęgnacyjne do 7-go dnia każdego miesiąca,
 • zasiłki rodzinne i świadczenia rodzicielskie do 18-go dnia każdego miesiąca,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 21-go dnia każdego miesiąca,
 • świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna do 27-go dnia każdego miesiąca,
 • świadczenia wychowawcze od 11-go dnia każdego miesiąca,
 • zasiłki stałe, celowe i okresowe realizowane są na bieżąco.

Podane daty mają charakter orientacyjny i mogą ulec przesunięciu.

W przypadku, kiedy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia wypłaca się w pierwszym dniu roboczym po dniu wyznaczonym według harmonogramu.

Dla osób, którym rozłożono ostateczną decyzją administracyjną nienależnie pobrane świadczenia na raty, wypłata świadczeń będzie realizowana w terminach wskazanych w harmonogramie stanowiącym załącznik do otrzymanej decyzji.


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika będą odraczane lub rozkładane na raty
 • będzie można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres; ulga nie dotyczy opłat za media
 • do końca maja wstrzymane będą upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty

Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta. W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią, mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Niskooprocentowane świadczenie może zostać przeznaczone m.in. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wnioskować można maksymalnie o 5 tys. zł. Nabór w tej sprawie prowadzi m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca musi złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać  w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Wnioski będą rozpatrywane do odwołania zgodnie z kolejnością wpływu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32 771 59 11; 32 771 59 15; 32 771 59 36.

Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Nabór wniosków na dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej do odwołania prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie:

 • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego,
 • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegóły na temat pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich rudzkiego urzędu pracy. Tel. 32 771 59 11;  32 771 59 12; 32 771 59 15;  32 771 59 36 oraz na stronie PUP w Rudzie Śląskiej.

Rządowa "tarcza antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Zobowiązania w PWiK na raty

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

 1. W przypadku podmiotów gospodarczych (mikro, małe i średnie firmy) i samorządowych oraz prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:
  • Rozłożenie na raty może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:
   - w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
   - przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.
 2. W przypadku klientów indywidualnych:
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 − 15.00), tel. 32/34 24 300 email: bok@pwik.com.pl, Dział Księgowości tel. 32/34 24 226, Windykacja tel. 32/34 24 284, www.pwik.com.pl


Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej.

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).  Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).


Orzeczenia lekarskie

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii. Ich ważność wydłużona została o 3 miesiące.

Chodzi o orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Takie orzeczenia zachowają ważność przez trzy dodatkowe miesiące, licząc od dnia upływu dotychczasowego terminu ważności.


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana.

W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych. Najlepiej jest sprawdzać rozkłady jazdy na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty.

ZTM zachęca do tego, aby pasażerowie na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje