Header decorative image
Kir Żałobny

Opłaty i deklaracja

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;
 • uzyskania statusu właściciela domku letniskowego albo nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji winno być złożone na druku UPL-1P lub zawierać wszystkie dane z druku UPL-1P. Pełnomocnictwo można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o  opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Miejsce składania:

 • osobiście: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
 • listownie: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w  deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do selektywnego ich zbierania.

Numer rachunku bankowego i terminy uiszczania opłaty

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Od stycznia 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, tj. na przykład:

 • do 15 lutego danego roku - za styczeń
 • do 15 marca danego roku - za luty
 • do 15 kwietnia danego roku - za marzec

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostaje przesłany na podany przez Państwa adres w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub gotówką w kasie Urzędu Miasta.

Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę można uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:
nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A.
90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
(tytułem „opłata – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”)

Uwaga:

 1. Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku;
 2. Mieszkańcy bloków spółdzielczych bądź wspólnot mieszkaniowych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą na zasadach ustalonych przez zarządcę.

Informacja dla właścicieli nieruchomości - domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Opłatę roczną (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza właściciel tej nieruchomości z dołu, bez wezwania.

Opłatę właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu danego roku kalendarzowego nowy właściciel ww. nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym. Dotychczasowy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 czerwca bez względu na miesiąc, w którym nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości.

Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę można uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:
nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A.
90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
(tytułem „opłata ryczałt – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”)

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter