Jeden procent

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA W ROKU 2020 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2019


I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE I FUNDACJE MAJĄCE SIEDZIBĘ W RUDZIE ŚLĄSKEIJ

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja Minionej Epoki
nr KRS: 0000307419
Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności pro obywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.

3. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE 
nr KRS: 0000008844
Status OPP: 13 marca 2005 r.
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.

4. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

5. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Status OPP: 20 października 2008 r.
Cele statutowe: celem klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.

6. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r. 
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

7. Ludzie Serca
Nr KRS: 0000478010
Status OPP: 8 czerwca 2016 r.
Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują.

8. Ośrodek Święta Elżbieta
nr KRS: 689791
Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
- kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,
- działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
- współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.

9. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Status OPP: 22 września 2006 r.
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

10. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681
Status OPP: 8 lutego 2008 r.
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

11. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS"
nr KRS: 0000003736
Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

12. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
nr KRS: 0000081653
Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

13. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

14. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie"
nr KRS: 0000003233
Status OPP: 12 lutego 2018 r.
Cele statutowe: 1) dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne, 4) doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami, 5) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek,
7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.

15. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw" Ruda Śląska
Nr KRS: 0000409689
Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży;  rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.

16. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Bielik”
nr KRS: 0000540623
Status OPP: 18 lutego 2015 r.
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.

17. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
Nr KRS: 0000300816
Status OPP: 29 października 2014 r.
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.

18. Stowarzyszenie „Dominus"
Nr KRS: 0000411540
Status OPP: 19 listopada 2014 r.
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.

19. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Przy KWK „Halemba" 
nr KRS: 0000508559
Status OPP: 28 czerwca 2018 r.
Cele statutowe: stowarzyszenie jest stowarzyszeniem honorowych dawców krwi, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu; stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami służby krwi; stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców; dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku; dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń; ściśle współdziała z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.

20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

21. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Status OPP: 21 października 2009 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.

22. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

23. Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
nr KRS: 0000006849
Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

24. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Status OPP: 16 lutego 2006 r.
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

25. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693
Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

26. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
nr KRS: 0000003051
Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

27. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
nr KRS: 0000013532
Status OPP: 16 listopada 2005 r.
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

28. Stowarzyszenie „Warto!” 
nr KRS: 0000457226
Status OPP: 25 listopada 2015 r.
Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz
osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.

29. Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica"
nr KRS: 0000313300
Status OPP: 2 stycznia 2018 r.
Cele statutowe: aktywna promocja w życiu społecznym i ekonomicznym podstawowych zasad i wartości etycznych, takich jak: godność osoby ludzkiej, wspólne dobro, subsydiarność, uczciwość i chęć do współpracy.

30. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Status OPP: 18 września 2008 r.
Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.

31. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
Status OPP: 10 września 2004 r.
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

32. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817
Status OPP: 9 września 2008 r.
Cele statutowe:  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

II. TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej
numer KRS: 0000221725
Status OPP: 16 listopada 2004 r.
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

2. Olimpiady Specjalne Polska
numer KRS:  0000190280
Status OPP: 23 lutego 2005 r.
Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

3. Polski Czerwony Krzyż 
numer KRS: 0000225587
Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

4. Polski Związek Filatelistów 
numer KRS:  0000201405
Status OPP: 8 września 2005 r.
Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo- filatelistycznych.

5. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
numer KRS:  0000012847
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

6. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
KRS: 0000186577
Status OPP: 6 września 2005 r.
Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
numer KRS:  0000131323
Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

8. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109
Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
numer KRS 0000273051
Status OPP: 16 lutego 2004 r.
Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

10. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
numer KRS 0000106108
Status OPP: 31 maja 2005 r.
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

11. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
numer KRS: 0000116212
Status OPP: 14 września 2004 r. 
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

III. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
nr KRS: 0000018926
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.