Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Ewa Wyciślik

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 4060, 4061

e-mail: um_gkos@ruda-sl.pl

Zadania:

  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska dotyczących powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych,
  • prowadzenie spraw z zakresu emisji gazów cieplarnianych,
  • opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
  • prowadzenie spraw dotyczących zapobiegania i usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne,
  • wykonywanie zadań będących w kompetencji starosty jako organu administracji geologicznej,
  • prowadzenie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem rowów odwadniających poza pasem drogowym,
  • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi,
  • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów leśnych,
  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt,
  • rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • wydawanie pozwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  • oraz zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
  • prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
  • przedsięwzięcia, w tym prowadzenie postępowań z udziałem społeczeństwa,
  • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych w zakresie ochrony powietrza, wody i przyrody,
  • prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych w tym spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.


strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa