Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Beata Bereta

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3140, 3145

Zadania:

 • realizacja rozwiązań systemowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz wydawanie zezwoleń z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości deklarujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie spraw związanych z opłatami, ulgami w spłacie zobowiązań,
 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z gospodarstw domowych,
 • nadzór, kontrola oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • koordynowanie działań w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • prowadzenie nadzoru nad eksploatacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia w parkach, zieleńcach, ciągach pieszych i obiektach zabytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z budową i remontami oświetlenia terenów publicznych,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi oraz bieżącym utrzymaniem grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok osób zmarłych lub ich szczątków z zagranicy,
 • utrzymanie czystości i porządku dróg i chodników, w tym odśnieżanie i letnie oczyszczanie oraz utrzymanie koszy publicznych,
 • zadania związane z remontowaniem wiat przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta oraz utrzymaniem czystości wiat i przystanków,
 • utrzymanie wiaduktów i przejść podziemnych oraz utrzymanie szaletów miejskich i toalet przenośnych,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami na drogach i chodnikach oraz pozyskiwanie odszkodowań za zniszczone mienie.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa