Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie


Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 1370, 1371, 1372
e-mail: prezydent@ruda-sl.pl

Zadania:

1. Kancelaria Prezydenta Miasta

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ustrojem Miasta,
 • koordynowanie opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych Prezydenta Miasta i Rady Miasta oraz prowadzenie spraw związanych z ich publikacją i przekazywaniem do właściwych organów nadzorczych,
 • organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków radnych Rady Miasta,
 • organizowanie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem organów Miasta w organizacjach, związkach, stowarzyszeniach i fundacjach międzygminnych,
 • prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych oraz ewidencji protokołów kontroli i dokumentacji pokontrolnej,
 • koordynowanie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
 • prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną,
 • koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczelniom wyższym środków z budżetu Miasta,
 • prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

2. Biuro Obsługi Mieszkańców

 • koordynowanie i nadzór obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, w tym prowadzenie punktu kancelaryjnego, obsługującego korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta i korespondencję wysyłaną na zewnątrz oraz korespondencję wewnętrzną,
 • udzielanie informacji na temat sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta,
 • wydawanie wzorów druków i wniosków oraz potwierdzanie zameldowania na wnioskach składanych w Urzędzie Miasta,
 • wydawanie dokumentów przygotowywanych na wnioski klientów Urzędu Miasta,
 • wydawanie podpisów elektronicznych.


strategia

Śląsko godka

 • hołda - wysypisko w pobliżu kopalń, hut i zakładów przetwórczych
 1. web developer: Artur Kępa