Pomoc na szeroką skalę

2020-05-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej podsumował swoją działalność w 2019 roku. - Misją naszego ośrodka jest świadczenie pomocy poszczególnym osobom i całym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Od stycznia do grudnia 2019 roku wsparciem z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto w Rudzie Śląskiej 3391 rodzin, w których przebywa 6986 osób. Pracownicy Socjalni Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzili między innymi 8703 wywiady środowiskowe w celu przyznania różnego typu świadczeń. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 2802 rodziny. Realizowano też 444 kontrakty socjalne. Ponadto w tym czasie ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów skorzystało 8660 rodzin, przyznano też pomoc materialną dla 216 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wsparcie finansowe trafiło aż do 15 347 uczniów (i osób uczących się), a z pomocy w formie świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” do końca grudnia 2019 roku skorzystało 23 768 dzieci. Natomiast w ramach pracy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 402 osoby. Trzeba wspomnieć też, że rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji Katowickiej umożliwił dostęp do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W ramach podprogramu 2018 pomoc otrzymało ponad 3 000 mieszkańców, którym wydano łącznie ponad 145 ton żywności.

Rudzki MOPS zajmuje się sprawami związanymi z tzw. zabezpieczeniem społecznym. Należy do nich wsparcie finansowe osób najuboższych, ochrona i opieka nad dziećmi oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działania placówki opierają się na ustawie o pomocy społecznej, ale również na szeregu innych ustaw i zmierzają m.in. do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, ich usamodzielnienia i integracji ze społecznością lokalną. Ośrodek podejmuje również wiele zadań, których celem jest profilaktyka i zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Placówka kładzie duży nacisk na pomoc rodzinie. Warto tu przywołać „Gminny program wspierania rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020 r.”. Projekty wchodzące w jego skład zabezpieczają rodziny w różnych przestrzeniach życia i obejmują m.in.: działania profilaktyczne i monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem, wzmacnianie funkcji rodziny czy wyrównywanie szans i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Są to m.in. projekty: „Asystent rodziny”, „Bezpieczna rodzina”, „Spotkania interdyscyplinarne” czy różnego typu grupy wsparcia, jak np. „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”, „Rudzkie warszatatkowo”.W roku 2019 koncentrowano się także na realizacji projektów zawartych w „Programie rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020”. W jego skład weszły m.in. takie projekty jak: „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei”, „Tworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” oraz wiele działań wspierających dla osób usamodzielnianych. W minionym 2019 roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 217 rodzin zastępczych, w tym 140 spokrewnionych, 60 niezawodowych i 17 zawodowych. Natomiast poza miastem funkcjonowało 48 rodzin, w tym 19 spokrewnionych, 20 niezawodowych oraz 9 zawodowych.

MOPS w Rudzie Śląskiej zajmuje się także niepełnosprawnymi, na przykład poprzez organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, udzielanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ośrodku można również ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze dedykowane osobom niepełnosprawnym. Trzeba wspomnieć, że w 2019 roku w pięciu rudzkich domach pomocy społecznej przebywało łącznie 531 osób.

Warto dodać, że rudzki ośrodek zajmuje się także szerokim wachlarzem takich świadczeń, jak np. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Z kolei od 2016 roku rudzki MOPS realizuje program „Rodzina 500 plus". Natomiast w 2018 roku zaczął realizować kolejny program pod nazwą „Dobry start”.

- W 2019 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy duże zadanie, jakim jest program „Rodzina 500 plus”. Zadanie to zostało rozszerzone, ponieważ zwiększyła się grupa jego świadczeniobiorców. Realizujemy je od 1 kwietnia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2019 zmieniły się przepisy i programem zostały objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód – zaznacza dyrektor Krystian Morys.

W minionym roku MOPS realizował również programy dofinansowane ze środków unijnych, które są ważną formą wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym („Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” oraz „Ruda Śląska – nowa szansa”). Ponadto w 2019 roku ośrodek podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej”.

Rudzki MOPS kieruje swoje działania także  do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych oraz do ich rodzin. Zajmuje się także zapobieganiem wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn. Ośrodek ten prowadzi też zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej oraz poradnictwo indywidualne o charakterze zawodowym, a także organizuje prace społecznie użyteczne, które są formą aktywizacji bezrobotnych. W 2019 roku ośrodek realizował projekt „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął swoją działalność w lutym 1990 roku. Obecnie zatrudnia 282 pracowników. Na przestrzeni prawie trzydziestu lat działalność ośrodka była stopniowo rozszerzana poprzez przyjmowanie do realizacji nowych zadań, wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa.