Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Szkolnictwo zawodowe dofinansowane

Ponad 3 mln zł dotacji pozyskały władze Rudy Śląskiej dla rudzkich szkół zawodowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne i szkoleniowe. Kolejny milion będzie dołożony z budżetu miasta. Dzięki tym pieniądzom powstanie m.in. pracownia badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych, studio nagrań, czy też pracownie do praktycznej nauki zawodów w branży elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Część środków zostanie też przeznaczona na szkolenia, kursy i staże. Skorzysta z nich ok. 200 uczniów i nauczycieli rudzkich „zawodówek”.

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację czterech projektów. Dwa z nich -  „Absolwent z atrakcyjnym zawodem” oraz „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień” – to tzw. projekty miękkie, czyli dotyczące szkoleń. Ich koszt wyniesie ok. 1,5 mln zł. Z kolei realizacja dwóch projektów inwestycyjnych powinna zamknąć się w kwocie ok. 2,8 mln zł.

Za 444 tys. zł będzie realizowany projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Jego wykonanie stworzy warunki do nauki zawodu „technik realizacji nagrań i nagłośnień” dla 25 uczniów oraz 3 nauczycieli tego zawodu. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało blisko 270 tys. zł. Z kolei na program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 miasto otrzymało ponad 320 tys. zł. W ramach tego projektu zostanie zorganizowane doradztwo edukacyjno – zawodowe, staże zawodowe oraz kursy certyfikowane dla wychowanków. Nauczyciele placówki uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach czy szkoleniach. – Uczniowie będą mieli przede wszystkim zapewnioną naukę zawodu w budynku szkoły, a dodatkowo pracownie mogą w przyszłości posłużyć jako stanowisko egzaminacyjne w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, którego w województwie brakuje – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Wkład własny na realizację projektu wyniesie niecałe 19 tys. zł.

Inwestycje będą przeprowadzone również w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zmodernizowanych i wyposażonych zostanie 5 pracowni do praktycznej nauki zawodów w branży elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Nowe inwestycje również otworzą możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM. Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających czy technik pojazdów samochodowych. – Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców – podkreśla naczelnik Piecko. Z inwestycji skorzysta również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskają możliwość podniesienia kompetencji.

Projekty dofinansowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT oraz Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Miasto złożyło już wniosek na dofinansowanie kolejnego projektu, tym razem na modernizację pracowni kształcenia zawodowego w ZSP nr 6 im. M. Kopernika. Jest to projekt o wartości ponad 460 tys. złotych, do którego można zdobyć dofinansowanie na kwotę ponad 310 tys. złotych. Projekt nadal oczekuje na wynik konkursu.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 15 szkół zawodowych. Jest to 6 techników, w których w ubiegłym roku szkolnym uczyło się 1513 uczniów, 7 zasadniczych szkół zawodowych liczących 566 uczniów, 1 szkoła przysposabiająca do pracy z 29 uczniami oraz szkoła muzyczna II stopnia z 77 uczniami. Od nowego roku szkolnego 7 zasadniczych szkół zawodowych stanie się szkołami branżowymi I stopnia. Spośród kierunków zawodowych wybieranych przez uczniów największą popularnością cieszy się technik informatyk, logistyk oraz klasy wielozawodowe.

 
strategia

Śląsko godka

  • szrot - używane części samochodowe
  1. web developer: Artur Kępa