Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Decyzja wydana

Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii /ECOE/, którego budowę w Rudzie Śląskiej planuje jedna z prywatnych firm. Określony w niej został szereg wymagań i obowiązków, które musi spełnić inwestycja. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przedsięwzięcie to nie powodowało ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwości akustycznych oraz by odpady powstające podczas eksploatacji nie były zagrożeniem dla środowiska. – Żeby wybudować instalację inwestor musi się dostosować do naszych wymagań oraz wypełnić warunki wskazane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wydanie decyzji poprzedzone było kilkunastomiesięcznym postępowaniem administracyjnym, którego częścią była styczniowa rozprawa administracyjna z udziałem mieszkańców oraz zainteresowanych stowarzyszeń. - Od początku zależało nam na jawności i informowaniu społeczeństwa o planach inwestorów, którzy podjęli decyzję o lokalizacji ECOE w Rudzie Śląskiej – przypomina wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski były szczegółowo analizowane i wykorzystane podczas przygotowywania decyzji. Decyzję wydano po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienie warunków realizacji eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej – dodaje.

W decyzji określony został szereg wymagań dotyczących ochrony środowiska, które mają zostać spełnione, by inwestycja mogła zostać zrealizowana. – Chodzi tu zarówno o instalację odpowiednich zabezpieczeń, jak również prowadzenie monitoringu emisji. Ponadto w dokumencie określone zostały procedury, jakie mają zostać wdrożone na wypadek różnych sytuacji, które mogą zaistnieć w trakcie pracy zakładu – tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Wśród wielu elementów zabezpieczających, które mają zostać wprowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia, wymienić należy m.in. system wagowej rejestracji przywożonych odpadów i osadów ściekowych oraz kontroli zgodności ich składu z deklarowanym. Wybudowanie systemu oczyszczania spalin oraz stacji dezodoryzacji z przeznaczeniem do oczyszczania gazów złowonnych w czasie awaryjnych włączeń kotła. Ponadto bunkier, w którym gromadzone będą odpady, wyposażony ma być w system wykrywania za pomocą kamer termowizyjnych warunków sprzyjających samozapłonowi oraz w system automatycznego gaszenia.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów ma być wyposażona w instalację monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach. System monitoringu będzie połączony z automatyką instalacji, jak również będzie umożliwiał wgląd on–line do zarchiwizowanych danych procesu przez odpowiednie instytucje. Aktualne wyniki emisji mają być publikowane na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz wyświetlane na specjalnej tablicy świetlnej umieszczonej przed bramą zakładu. Ponadto w trakcie procesu produkcyjnego właściciel zobowiązany jest prowadzić okresowe pomiary hałasu akustycznego.

Niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa mają być również same procedury stosowane w zakładzie. To również ujęte zostało w decyzji. I tak w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych, instalacja najpóźniej do czterech godzin ma być zatrzymana. Kolejne obostrzenie dotyczy spadku temperatury w komorze spalania. Gdy będzie ona niższa niż 850°C, podawanie odpadów do instalacji albo urządzeń ma być natychmiast wstrzymane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki, jakie inwestycja musi spełniać. Wydana przez rudzki magistrat decyzja nie jest ostateczna. Od niniejszej decyzji stronom oraz organizacjom ekologicznym działającym na prawach strony przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dopiero decyzja ostateczna pozwoli inwestorowi na złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji.

ECOE w praktyce ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. Zgodnie z założeniami inwestycja ma pozwalać na odzysk energii z odpadów, a więc być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii mają być termicznie przekształcane wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

ECOE ma być zaawansowaną technologicznie elektrociepłownią, pozwalającą na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, w rejonie inwestycji mogłyby zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych, a także chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne. Rozładunek pojazdów z odpadami miałby odbywać się pod wiatą wyładunkową, bezpośrednio do bunkra magazynowego, wykonanego jako szczelna betonowa wanna. W hali bunkra ma być utrzymywane podciśnienie, które pozwoli na wyeliminowanie emisji nieprzyjemnych zapachów.

Szacuje się, że inwestycja rocznie będzie generować wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków na poziomie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogłyby pochodzić od firm, które zdecydowałyby się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni.

Elektrociepłownia zaprojektowana będzie tak, by docelowo móc termicznie przetwarzać 180 tys. ton odpadów. Aktualnie dla znajdującej się w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2022 projektowanej Instalacji określono moc przerobową wynoszącą 80 tys. ton odpadów na rok.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa