Rudzianie zabiorą głos w sprawie metropolii

2017-04-11

Czy Ruda Śląska ma być częścią metropolii? Na to pytanie będą odpowiadać rudzianie. Jutro /12 kwietnia br./ ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie. Potrwają one przez dwa tygodnie. Dziś uchwałę w sprawie ich przeprowadzenia podjęli rudzcy radni. Po zakończonych konsultacjach radni raz jeszcze się spotkają i podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu miasta do metropolii. Bedzie to już jeden z końcowych etapów na drodze do utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim, który ma być utworzony 1 lipca. Dzięki powstaniu związku śląskie samorządy będą mogły liczyć na dodatkowe pieniądze w wysokości ok. 250 mln zł.

- Utworzenie metropolii to dla Rudy Śląskiej oraz pozostałych śląskich miast ogromna szansa na rozwój – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, które trafią do miast tworzących metropolię, wprawdzie nie w sposób bezpośredni, ale na zadania, które w imieniu miast realizować będzie metropolia. Będzie to 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze metropolii. Według szacunków może być to kwota od 250 do 280 mln zł. Co istotne, dodatkowe pieniądze dla metropolii nie uszczuplą dotychczasowych dochodów samorządów - dodaje.

Konsultacje społeczne odbywać się będą we wszystkich miastach zainteresowanych utworzeniem metropolii. Na chwilę obecną jest ich ok. 40. W Rudzie Śląskiej konsultacje rozpoczynają się 12 kwietnia i potrwają dwa tygodnie, do 26 kwietnia br. - Przeprowadzenie konsultacji społecznych we wszystkich gminach chcących utworzyć związek metropolitalny jest obowiązkowe. Wynika to wprost z ustawy – wyjaśnia Bartosz Pilny, kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w konsultacjach społecznych, będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego Związku Metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”. - Swój głos będzie można oddać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zespole Szkół nr 1 w Chebziu. Ankiety będzie można również wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta. Jednym ze sposobów głosowania będzie również możliwość przesłania wypełnionej karty do głosowania w formie skanu na adres e-mail prezydent@rudaslaska.pl – wylicza Bartosz Pilny. Ponadto  możliwe będzie przesłanie formularza za pośrednictwem platform SEKAP (www.sekap.pl) oraz ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Konsultacje społeczne wśród mieszkańców wszystkich gmin zainteresowanych przystąpieniem do związku są kolejnym etapem na drodze do utworzenia metropolii. Ich rozpoczęcie możliwe jest dzięki podpisaniu w ubiegłym tygodniu przez Prezydenta RP ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Po zakończonych konsultacjach rady poszczególnych miast będą musiały podjąć jeszcze jedną uchwałę, tym razem już w sprawie opinii co do przystąpienia do metropolii.

Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Zostanie on złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. We wniosku znajdą się m.in. informacje o nazwie związku, jego siedzibie, a także wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Następnie Rada Ministrów wyda rozporządzenia powołujące związek metropolitalny, ale pod warunkiem, że co najmniej 70 proc. rad gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego pozytywnie zaopiniuje akces do metropolii. Rozporządzenie musi zostać wydane do 30 czerwca 2017 r., tak by  związek metropolitalny został utworzony z dniem 1 lipca, a realizację zadań mógł rozpocząć od 1 stycznia 2018 r.

W skład metropolii ma wejść ok. 40 gmin, które zajmują obszar 2,3 tys. km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi. Na jego terenie działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8 proc. PKB.

Zgodnie z założeniami ustawy, związek metropolitalny będzie wykonywał zadania publiczne z zakresu: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji obszaru metropolitalnego. Budżet związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5 proc. wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 260 a 280 mln złotych. Ponadto miasta wpłacać będą do budżetu związku składki. Stanowić będą one jednak 1/10 wpływów całego budżetu związku.

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru zarządu. Zasady działania zarządu, w skład którego wejdzie 5 członków, określi statut związku. Do jego zadań należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz kierowanie i koordynowanie działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.

Karta do głosowania

Wykaz punktów, w których można oddać głos