Stawki opłat za śmieci przyjęte

2012-12-21

11 i 17 złotych. Takie miesięczne stawki za odbiór śmieci będą musieli płacić od lipca przyszłego roku mieszkańcy Rudy Śląskiej. Dziś radni miasta jednomyślnie przyjęli uchwały określające wysokość opłat za śmieci.  Ich wysokość  będzie zależała od tego, czy śmieci będą segregowane czy też nie. Zaproponowane przez radę miasta stawki  będą naliczane „od głowy”. Dla 4-osobowej rodziny segregującej śmieci będzie to wydatek rzędu 44 złotych miesięcznie, dla niesegregującej – 68 złotych. W ten sposób Ruda Śląska wdraża nowe zasady odbioru śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

„Opłata śmieciowa” będzie obejmowała takie koszty jak odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów, w których będzie można za darmo oddać posegregowane śmieci oraz koszty obsługi administracyjnej. - Z tych pieniędzy będą finansowane koszty funkcjonowania nowego systemu odbioru i zagospodarowania śmieci – tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – System ma się samofinansować. Nie możemy na nim ani nic stracić, ani nic zarobić – dodaje. Stąd też wysokość opłaty została skalkulowana w taki sposób, żeby stawka za odbiór śmieci nie była ani za wysoka, bo wtedy nadwyżkę trzeba byłoby zwrócić, ani zbyt niska. – Zaniżenie wysokości „opłaty śmieciowej” byłoby niekorzystne dla samych mieszkańców, bo wtedy stawka musiałaby zostać podwyższona w kolejnych latach,  żeby pokryć powstałe straty – uważa Grażyna Dziedzic.

Podobne, choć nieco większe, stawki przyjęły też samorządy Mysłowic, Świętochłowic i Sosnowca. Tam wysokość opłaty za śmieci segregowane będzie wynosiła kolejno 12, 11 i 12 złotych, a za śmieci niesegregowane 18 złotych. Dużo drożej, bo 14 i 20 złotych, zapłacą natomiast katowiczanie i mieszkańcy Chorzowa. 

Rada miasta podjęła także uchwałę, w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Rudy Śląskiej. Dokument ten określa  m.in. rodzaje odpadów, które należy segregować. Ponadto wskazuje też, w jaki sposób  mieszkańcy Rudy Śląskiej powinni pozbywać się śmieci. Niebieskie worki i pojemniki na śmieci przeznaczone będą na papier, a żółte na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – na przykład kartoniki po mleku czy sokach. Z kolei do zielonych będzie należało wrzucać na szkło kolorowe, a do białych białe szkło. – Chcemy ułatwić mieszkańcom segregację szkła. Stąd też w regulaminie dopuściliśmy możliwość, żeby do tzw. zielonych „dzwonów” można było wrzucać każdy rodzaj szkła, zarówno białe jak i kolorowe – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM.

W Rudzie Śląskiej będą funkcjonowały jeszcze dwa rodzaje pojemników: brązowe bądź czarne z opisem „biomasa”, które będą przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji – czyli na przykład liście czy trawę oraz czarne, do których będzie można wrzucać śmieci zmieszane.

Od 1 lipca 2013 roku w Rudzie Śląskiej zaczną funkcjonować również tzw. gminne punkty zbierania odpadów, w których będzie można za darmo przekazywać wysegregowane  śmieci, w tym m.in. odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz tzw. „odpady problematyczne” (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje). - Tak jak do tej pory, przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać do niektórych przychodni i aptek – zapowiada Wyciślik. Ich adresy są na bieżąco podawane na stronie internetowej miasta – dodaje.

Rudzcy rajcy podjęli też uchwałę dotyczącą wzoru deklaracji, w której do ostatniego marca przyszłego roku mieszkańcy będą musieli wskazać, ile osób zamieszkuje w ich domostwach. Na tej podstawie będzie obliczana wysokość „opłaty śmieciowej”, którą rudzianie będą musieli odprowadzać do miejskiej kasy. - Deklaracje będą musieli wypełnić mieszkańcy domków jednorodzinnych – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Za lokatorów bloków zrobią to natomiast spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych - dodaje. Co ważne, właściciele domków jednorodzinnych będą uiszczali „opłatę śmieciową” co dwa miesiące, a mieszkańcy bloków w terminach ustalonych przez spółdzielnie.

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości stanowi, że to samorządy stają się właścicielami odpadów. I to one w drodze przetargu mają wybierać firmę, która zajmie się odbiorem i przerobem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Na wprowadzenie tych rozwiązań władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku. Przypomnijmy, że dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbiera od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. Nowe zasady gospodarki odpadami mają doprowadzić m.in. do wyeliminowania dzikich wysypisk, które są zmorą każdego z miast.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta miała również przyjąć uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu. Decyzją radnych dyskusja i głosowanie nad projektem budżetu  zostały odroczone do najbliższego czwartku 27 grudnia do godz. 13:00.