Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2016

I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE I FUNDACJE MAJĄCE SIEDZIBĘ W RUDZIE ŚLĄSKEIJ

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE
nr KRS: 0000008844
Status OPP: 13 marca 2005 r.
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Status OPP: 20 października 2008 r.
Cele statutowe: celem klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.

5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r. 
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Ludzie Serca
Nr KRS: 0000478010
Status OPP: 8 czerwca 2016 r.
Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują.

7. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Status OPP: 22 września 2006 r.
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

8. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681
Status OPP: 8 lutego 2008 r.
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS"
nr KRS: 0000003736
Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

10. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
nr KRS: 0000081653
Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

11. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

12. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw" Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689
Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży;  rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.

13. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
nr KRS: 0000279536
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.
Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i demokracji, upowszechniania praw człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej  do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.

14. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Bielik”
nr KRS: 0000540623
Status OPP: 18 lutego 2015 r.
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.

15. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816
Status OPP: 29 października 2014 r.
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.

16. Stowarzyszenie „Dominus"
nr KRS: 0000411540
Status OPP: 19 listopada 2014 r.
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.

17. Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów „Budzik Społeczny”
nr KRS: 0000387228
Status OPP: 17 czerwca 2015 r.
Cele statutowe: profilaktyka społeczna; profilaktyka wszystkich dziedzin patologii społecznej zagrażającej ładowi społecznemu i pomyślnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet i osób starszych; zapobieganie i walka z uzależnieniami – od alkoholu, narkotyków i z innymi uzależnieniami; wspieranie integracja i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji, trwale bezrobotnych, z grup szczególnego zagrożenia bezrobociem, kobiet.

18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

19. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Status OPP: 21 października 2009 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.

20. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

21. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
nr KRS: 0000006849
Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

22. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Status OPP: 16 lutego 2006 r.
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

23. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693
Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

24. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003051
Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

25. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000013532
Status OPP: 16 listopada 2005 r.
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

26. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Status OPP: 18 września 2008 r.
Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.

27. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
Status OPP: 10 września 2004 r.
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

28. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817

Status OPP: 9 września 2008 r.
Cele statutowe:  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
nr KRS: 0000335461
Status OPP: 24 sierpnia 2009 r.
Cele: świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.

2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000245275
Status OPP: 18 listopada 2005 r.
Cele statutowe: całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób oraz w stopniu umożliwiającym im godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej
nr KRS: 0000221725
Status OPP: 16 listopada 2004 r.
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski
nr KRS 0000421193
Status OPP: 27 października 2004 r.
Chrześcijańska Służba Charytatywna,
Cele statutowe:   upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności, popularyzacja postaw prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy.

3. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS:  0000190280
Status OPP: 23 lutego 2005 r.
Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

4. Polski Czerwony Krzyż
nr KRS: 0000225587
Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów
nr KRS:  0000201405
Status OPP: 8 września 2005 r.
Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo- filatelistycznych.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
nr KRS: 0000012847
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000186577
Status OPP: 6 września 2005 r.
Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
nr KRS:  0000131323
Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

9. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109
Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
nr KRS 0000273051
Status OPP: 16 lutego 2004 r.
Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
nr KRS 0000106108
Status OPP: 31 maja 2005 r.
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

12. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000116212
Status OPP: 14 września 2004 r. 
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
nr KRS: 0000018926
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

2. Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym" – Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruda Śląska 4771
nr KRS: 0000270261
Status OPP:  21 marca 2008 r. 
Cele statutowe: realizacje bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej tworząc warunki do rozwoju pomocy poprzez organizowanie lub dofinansowanie bezpłatnych szkoleń, zebrań naukowych z uczestnictwem przedstawicieli środowiska nauki i kultury poświęconych tematyce wyrównywania szans wśród studentów, dzieci, młodzieży; dążenie do dofinansowania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycznych podręczników umożliwiających wyrównanie szans uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin; dążenie do dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla uczniów, studentów, młodzieży, uległym zdarzeniom losowym, chorobą, różnego rodzaju wypadkom.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa