Mapa akustyczna

Logo

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
(KLIKNIJ)

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2018
(kliknij)

Nazwa projektu: „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Priorytet V „Środowisko”
Działanie 5.4. „Zarządzanie środowiskiem”
Nr projektu - 1059

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu – 609 429,80 PLN

Poziom dofinansowania – 85 %

Kwota dofinansowania – 518 015,33 PLN

Wkład własny – 91 414,47 PLN

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.), zobowiązała starostów do oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 - tysięcy.

Mapa akustyczna została opracowana przez SGS EKO - PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie na podstawie umowy z dnia 14 kwietnia 2011 r. nr KK.342-13/11. Prace nad tym projektem podzielone zostały na II etapy.

Etap I obejmował:
a) wykonanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego na  terenie  miasta Ruda Śląska wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę danych wejściowych do wykonania mapy akustycznej.
b) przygotowanie warstw tematycznych do opracowania modelu geometrycznego terenu aglomeracji objętego mapą;
c) opracowanie modelu symulacyjnego terenu miasta dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu, kalibracja mapy akustycznej.

Etap II obejmował:
a) wykonanie obliczeń i opracowanie części graficznej mapy akustycznej;
b) opracowanie części opisowej mapy akustycznej;
c) opracowanie systemu aktualizacji mapy akustycznej;
d) uruchomienie portalu internetowego mapy akustycznej oraz jej upublicznienie;
e) wdrożenie projektu. 

Mapa akustyczna sporządzona została na potrzeby określenia stanu akustycznego środowiska i objęła swoim zasięgiem cały obszar miasta. Stanowi ona narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego. Jest niezbędnym elementem służącym do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Przedmiotowa mapa jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno – wieczorowo - nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu:
- drogowego,
- kolejowego,
- tramwajowego,
- przemysłowego.

Prezentowane w naszym serwisie mapy opracowane zostały dla dwóch wskaźników:
1. LDWN jest wskaźnikiem obliczanym jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy. Wskaźnik ten jest fizycznie niemierzalny. Sposób wyznaczania zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414).
2. LN jest wskaźnikiem będącym średnim poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00).

Mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają one sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na ich podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

OPERAT TECHNICZNY