Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 3. Odwołane wydarzenia
 4. Zamknięte placówki
 5. Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych
 6. Nabór do przedszkoli
 7. Ograniczenia w pracy szpitala
 8. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 9. Urząd Miasta zamknięty dla klientów
 10. Pomoc społeczna
 11. Zakupy dla seniora
 12. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 13. Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 14. Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
 15. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 16. Komunikat Prezydenta Miasta
 17. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia.

Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny wzrosły z 5 000 do 30 000 zł. Uruchomiono aplikację, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Udostępniona została również strona grarantanna.pl, gdzie codziennie zamieszczane są różne propozycje aktywności.

24 marca 2020 r. rząd wprowadził obowiązujące do 11 kwietnia 2020 r. włącznie nowe zasady bezpieczeństwa.

Nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy: dojazdu do pracy; wolontariatu; załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W środkach publicznego transportu zbiorowego tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Zakazaono wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można jednak spotykać się z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Jednak we mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.


Sytuacja w Rudzie Śląskiej (27.03.2020)

 • Nadzór epidemiologiczny: 478
 • Kwarantanna: 239
 • Hospitalizacja: 2
 • Potwierdzone zakażenia: 1

Odwołane wydarzenia

 • Spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta, zaplanowane na dni 12.03, 16.03, 19.03, 23.03 i 30.03.2020 r.
 • Bieg Wiewiórki w dniu 14.03.2020 r.
 • III Festiwal Filmów Nurkowych "Głębiny" w dniach 20 i 21.03.2020 r.
 • Kurs samoobrony dla kobiet
 • Sesja Rady Miasta w dniu 26.03.2020 r.
 • Gala finałowa VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück" (02.04.2020 r.)
 • Giełda Szkół Ponadpodstawowych zaplanowana na 2.04.2020 r.
 • Wydarzenia w Miejskim Centrum Kultury, Domu Kultury, Muzeum Miejskim, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej - do odwołania

Zamknięte placówki

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Dom Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Muzeum Miejskie
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • baseny
 • hale sportowe
 • Aquadrom
 • stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej
 • Burloch Arena
 • boiska typu orlik
 • placówki świadczące wsparcie z zakresu pomocy społecznej (m.in. Placówka Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom „Senior Wigor”, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych)
 • świetlice prowadzące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 • miejskie place zabaw

Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego od 12 marca do odwołania zamknięte są także wszystkie żłobki i kluby dziecięce wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta.

Od 25 marca do 10 kwietnia funkcjonowały będą nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.


Nabór do przedszkoli

Nabór do przedszkoli odbędzie się zgodnie z harmonogramem na platformie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl od 23 marca do 6 kwietnia br.

Zniesiony został obowiązek dostarczenia dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru w formie papierowej. Dokumenty można przesyłać w formie skanu lub fotografii.

Rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu, będą mogli dostarczyć dokumenty do przedszkola w wersji papierowej. Przed wejściami do budynków zostaną ustawione skrzynki, do których będzie można wrzucić, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją. Obok skrzynek będą też dostępne druki do wypełnienia.


Ograniczenia w pracy szpitala

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim wprowadzono zakaz odwiedzin w oddziałach szpitala do odwołania.

Od 16.03 wstrzymane do odwołania są przyjęcia planowe w oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologicznym. Uwaga! Nie dotyczy pacjentów DILO oraz pacjentek do porodu.

Wchodzącym do Szpitala Miejskiego mierzona jest temperatura oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.

Szpital nie hospitalizuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

Dokumentacja medyczna będzie przesyłana mailowo oraz listownie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32 779 59 18 lub 502 113 184.

Od 16 marca szpital ogranicza planowane wizyty w poradniach specjalistycznych poza wizytami pilnymi i zaplanowanymi po leczeniu szpitalnym. Szpital prosi o kontakt telefoniczny przed przed przyjściem do poradni. Wszystkie recepty i L4 wystawiane są elektronicznie i nie wymagają osobistej wizyty w poradniach.


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz przychodni specjalistycznych:

 • przed wizytą u lekarza należy skontaktować się telefonicznie ze swoją przychodnią
 • każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.
 • tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę; o konieczności wizyty decyduje lekarz
 • lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego
 • do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał). W pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz

Urząd Miasta zamknięty dla klientów

Od poniedziałku 16 marca Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów. Urzędnicy będą nadal pracować, ale sprawy będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną. W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, informacje o skrzynce podawczej: https://rudaslaska.bip.info.pl/


Pomoc społeczna

Zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego w terminie od 12 do 25 marca br. zawieszona jest działalność w: placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należy w miarę możliwości ograniczyć i załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Od 16 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzymuje wypłacanie świadczeń w kasie. Wszystkie planowane wypłaty przekazywane będą świadczeniobiorcom przekazem pocztowym.

Świadczenia planowane do wypłaty w marcu zostaną wypłacone w trybie przyspieszonym:

 • świadczenia wychowawcze (500+) zostały już wysłane na konta bankowe;
 • świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) zostaną wysłane na konta bankowe do środy, tj. do 18 marca br., natomiast zasiłki pielęgnacyjne zostały już wysłane na konta bankowe;
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wysłane na konta bankowe do środy, tj. do 18 marca br.;
 • świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.

Talony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20.

Od 17 marca MOPS nie będzie przyjmował stron w kwestii dotyczącej przyspieszenia wypłaty świadczeń.

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy rodzinnej oraz pracownicy zajmujący się wypłacanymi świadczeniami ograniczyli do niezbędnego minimum osobisty kontakt ze stronami.

Nie są zagrożone wypłaty jakichkolwiek świadczeń.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie świadczył usługi tylko interwencyjnie, w uzasadnionych przypadkach. W najpilniejszych przypadkach pozostają do dyspozycji numery telefonów interwencyjnych : 512 139 483, 503 060 016, (32) 3440326 oraz adres e-mail interwencja@oikrsl.org.

Dla osób będących w zagrożeniu, przebywających w kwarantannie oraz zakażonych koronawirusem od 16 uruchomiona zostanie pomoc psychologiczna na SKYPE - oik778970@gmail.com. Godziny funkcjonowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, bez dni świątecznych.


Zakupy dla seniora

Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną dla osób będących w potrzebie. O pomoc może poprosić każda osoba w podeszłym wieku, w szczególności samotna, chora, niepełnosprawna lub po prostu obawiająca się wyjść z domu.

32 248 63 59 lub 800 158 800 – to numery telefonu, pod które można się zgłaszać. Pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie prosił tylko o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania.

Z każdą z osób, która zadzwoni i zostawi namiary na siebie, skontaktują się harcerze. Zgłoszą się po listę zakupów i przyniosą potrzebne produkty do domu. Służbę będą pełnić tylko osoby pełnoletnie.


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika będą odraczane lub rozkładane na raty
 • będzie można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres (za wyjątkiem opłat za media - woda ścieki, odpady)
 • do końca maja wstrzymane będą upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty

Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta. W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.


Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.


Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej.

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy). Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady konieczne jest złożenie za pośrednictwem poczty e-mail wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – wzór wniosku w załączeniu. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku należy wysłać na adres: npp@ruda-sl.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu udzielenia porady.

Więcej informacji pod numerem: 32 248 68 00.


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

W autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących – to decyzja rządu obowiązująca w całej Polsce od 25 marca do 11 kwietnia.

W związku z podjętą przez rząd decyzją Zarząd Transportu Metropolitalnego:

 • rezygnuje z wprowadzenia zapowiedzianych wcześniej ograniczeń dotyczących komunikacji trolejbusowej w podregionie tyskim (miały one obowiązywać od 25 marca),
 • zapowiedziane wcześniej zmiany w komunikacji autobusowej w podregionie tyskim (zawieszenie niektórych linii, wprowadzenie sobotnich rozkładów jazdy w dni powszednie) zostają utrzymane, przy czym kursy najbardziej popularne będą realizowane możliwie największymi pojazdami oraz – w miarę możliwości – będą uruchamiane dodatkowe połączenia,
 • zleci operatorom zawieszenie przy każdych drzwiach pojazdów informacji, ile osób jednocześnie może w nich przebywać,
 • zapewni obsługę linii, z których najczęściej korzystają pasażerowie, przez pojazdy przegubowe (18 m).

Liczba pasażerów będzie na bieżąco weryfikowana. Na podstawie zebranych przez nich informacji oferta transportowa będzie zwiększana na tych liniach, z których aktualnie najczęściej korzystają mieszkańcy.

Informacje, na których liniach i w jakich godzinach liczba zajętych miejsc w pojazdach przekracza 50 proc. mozna zgłaszać na adres kancelaria@metropoliaztm.pl lub na bezpłatną, całodobową infolinię 800 16 30 30.

ZTM przypomina jednocześnie, że w komunikacji:

 • tramwajowej nadal obowiązywać będą w dni robocze rozkłady jazdy ważne w soboty, a w weekend nadal będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w niedziele,
 • autobusowej nadal obowiązywać będą w dni powszednie rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne.

W wyniku wdrażania wielu korekt, niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach. Aktualną informację o odjazdach można uzyskać również dzwoniąc na bezpłatną infolinię ZTM, korzystając z aplikacji mobilnych lub ze strony internetowej ZTM.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje