Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Plan zagospodarowania przestrzennego Rudy Śląskiej znajduje się na stronie internetowej

www.ruda-sl.polskiemiasta.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, ustalającym przeznaczenie terenów oraz określającym sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Innymi słowy, jest to swoisty dokument tożsamości miasta. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została podjęta przez Radę Miasta 11 grudnia 2003 roku. Prace nad projektem planu rozpoczęły się z początkiem 2004 roku, po wyłonieniu w drodze konkursu jego wykonawcy.

Prezydent Miasta jest, zgodnie z ustawą, autorem planu i do niego należało przeprowadzenie kolejnych etapów. Najpierw Prezydent ogłosił - w prasie i przez obwieszczenie – podjęcie wspomnianej wyżej uchwały, określając przy tym warunki zgłaszania wniosków do planu. Zawiadomił też pisemnie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Następnie rozpatrzył złożone wnioski, po czym sporządził projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych. W kolejnym etapie uzyskał wymagane ustawą uzgodnienia planu oraz zgodę wojewody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień Prezydent wprowadził do planu.

Od 20 marca do 21 kwietnia 2006 roku projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu, a w dniu 30 marca Prezydent zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Do 15 maja można było wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Pojawiło się 65 wniosków, przy czym niektóre z nich zawierały nawet 20 uwag do różnych miejsc na planie. Po dokładnej analizie aż 45 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z zaakceptowanych wniosków było ostatnim etapem prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

22 czerwca 2006 roku przyjęcie planu było pierwszą i najważniejszą uchwałą Rady Miasta (uchwała nr 1066/LXI/2006). Rudzcy radni uchwałę podjęli jednogłośnie. Następnie uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu, który po weryfikacji dokumentu opublikował go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Plan zaczął obowiązywać 20 sierpnia 2006 roku.

Plan obejmuje swoimi ustaleniami całe miasto w jego granicach administracyjnych i umożliwia władzom miasta prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej. Wyznacza on funkcje dla wszystkich terenów, m. in. nie dopuszcza lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, przewiduje lokalizacje obiektów sportowych, porządkuje przebieg tras komunikacyjnych itp.

Brak planu miejscowego dla przeważającej części miasta powodował blokadę obrotu nieruchomościami gminnymi, a także uniemożliwiał dokonywanie podziałów nieruchomości zarówno gminnych, jak i stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów. Po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor, po zapoznaniu się z jego ustaleniami i stwierdzeniu zgodności zamierzenia inwestycyjnego z tymi ustaleniami, będzie mógł wystąpić bezpośrednio o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
strategia

Śląsko godka

  • masny - tłusty, (ale jeżeś masny - ale jestes gruby)
  1. web developer: Artur Kępa