Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zgłaszanie uwag

2020-01-13

Do 7 lutego 2020 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska, z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, Mostowej i 1 Maja - "Ruda Śląska Zachód", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

6 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta (pokój 213) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami.

Z projektem można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 320) w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do środy w godz. 8:00 - 16:00, w czwartek w godz. 10:00 - 18:00, w piątek w godz. 8:00 - 14:00). Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również udostępniony na stronie internetowej urzędu (link do projektu planu zagospodarowania przestrzennego). Wszelkie informacje
w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 244 90 00, wew. 3191, 3192 lub 3193. 

Do 24 lutego 2020 r. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta Miasta wraz z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.