Podatki i opłaty w 2019 r.

2019-01-03

W 2019 roku w Rudzie Śląskiej zmieniają się niektóre stawki podatków i opłat. Sprawdzając należne kwoty i terminy ich uiszczania warto również zapoznać się z dostępnymi sposobami płatności. Za należności można zapłacić przelewem lub na miejscu w urzędzie miasta za pośrednictwem opłatomatów lub kartą płatniczą w kasie.

Podatek od nieruchomości
O wskaźnik inflacji zostały podniesione stawki podatku od nieruchomości. W 2019 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,71 zł. To jeden grosz więcej niż dotychczas. Również o grosz wzrosła stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób od nowego roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,91 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 36 gr i wynosi 22,57 zł. Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego) upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!
Warto pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe sukcesywnie przeprowadzają kontrole terenowe, porównując wykazane przez podatnika dane ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa
W porównaniu z ubiegłym rokiem o 2 zł wzrosła opłata od posiadania psa, która wynosi teraz 68 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca w siedzibie Urzędu Miasta lub w administracjach: Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Woda i ścieki 
Nie zmieniły się z kolei stawki opłat za wodę i ścieki. W 2019 roku cena jednego metra sześciennego wody wynosi nadal 5,43 zł, a odprowadzanych ścieków 8,37 zł. Opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 4,09 zł brutto. Osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 5,04 zł brutto. Niższe opłaty obowiązują klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wynosi 2,65 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 3,61 zł brutto.

Opłata śmieciowa
Od 1 stycznia br. nie zmieniła się na razie stawka opłaty śmieciowej. Przypomnijmy, że za śmieci segregowane trzeba płacić 14,50 zł od osoby, a za niesegregowane – 29 zł. Opłatę uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Opłatę roczną w kwocie 42 zł (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe właściciel musi uiścić do 30 czerwca danego roku.

Podatek transportowy i opata targowa
W tym roku nie zmieniają się również stawki podatku od środków transportu. Nie wzrosła też stawka opłaty targowej.

Uniknij kolejek – rób przelewy i płać kartą!
Aby uniknąć kolejek warto nie czekać z wizytą w kasie Urzędu Miasta do ostatniej chwili. Można również skorzystać z innych sposobów płatności. W budynkach urzędu miasta znajdują się dwa opłatomaty: jeden w budynku przy Pl. Jana Pawła II przy Biurze Obsługi Mieszkańców oraz drugi  w holu budynku B przy ul. Niedurnego. Opłatomaty pozwalają na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłat komunikacyjnych i skarbowych, a także za psa, czy za zagospodarowanie i odbiór odpadów. Urządzenia umożliwiają także zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od 2017 roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie. Co ważne, w obu urządzeniach można zapłacić także kartą płatniczą. Kartą można również zapłacić za wszystkie transakcje dokonywane w kasie urzędu miasta. Zainstalowane są tam dwa terminale płatnicze, a stanowiska, w których można zapłacić kartą zostały specjalnie oznakowane.

Zaoszczędzić czas można także uiszczając należności przelewem. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z 5 kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy otwarte są w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.