Ulgi dla przedsiębiorców

ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach  regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy w przypadkach, gdy nie utworzono nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową:

- przez okres 1 roku w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200 000 zł,

- przez okres 2 lat w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 500 000 zł,

- przez okres 3 lat w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą  nie mniej niż 2 000 000 zł,

- przez okres 4 lat w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10 000 000 zł,

- przez okres 5 lat w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 20 000 000 zł.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy w przypadkach, gdy utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową:

- przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji - 2 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

- przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 500 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji - 8 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

- przez okres 6 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 2 000 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji - 15 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

- przez okres 8 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10 000 000 złi utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji - 30 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

- przez okres 10 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 20 000 000 złi utworzenia na terenie maista, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji - 50 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją.

Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub  ich części związane z działalnością handlową, detaliczną i hurtową, działalnością polegającą na prowadzeniu stacji paliw, inwestycjami energetycznymi i działalnością instytucji finansowych.

 

Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały nowe miejsca pracy. W zależności od ilości nowych miejsc pracy, przedsiębiorca będzie miał zmniejszony podatek od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat.

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku przysługuje od następnego miesiąca po utworzeniu nowych miejsc pracy powodujących wzrost zatrudnienia  (w przeliczeniu na pełny etat) i od tego miesiąca obliczany jest okres jej trwania:
- przy wzroście zatrudnienia od 1 do 5 etatów – przez dwa kolejne lata,
- przy wzroście zatrudnienia od 6 do 20 etatów – przez trzy kolejne lata,
- przy wzroście zatrudnienia powyżej 20 etatów – przez pięć kolejnych lat.

 

Miasto oferuje nawet 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków w Rudzie Śląskiej, którzy zdecydują się na remont elewacji.  O zwolnienie ubiegać się mogą zarówno właściciele prywatni, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zwolnienie przysługuje przez okres 10 lat. Osoba lub podmiot chcący ubiegać się o zwolnienie od podatku musi przeprowadzić remont w ciągu 2 lat od momentu rozpoczęcia remontu. Remont powinien obejmować roboty, które przywrócą pierwotny stan elewacji.

 

Przedsiębiorcy w Rudzie Śląskiej mają możliwość otrzymania w najem lokale użytkowe i garaże na okres do 2 lat za opłatą czynszu oznaczonego w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca jako najemca lokalu użytkowego i garażu, stanowiącego własność Gminy Ruda Śląska lub będącego w jej posiadaniu ma możliwość odliczenia kosztu remontu od czynszu na okres nawet do 2 lat.

 

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska o 15% dla przedsiębiorców, u których odbywa się handel lub świadczone są usługi dla mieszkańców oraz spełnione są łącznie 2 warunki:
- czas otwarcia lokalu użytkowego od poniedziałku do piątku wynosi co najmniej do godz. 20.00, nie mniej niż 11 godzin dzienne,
- czas otwarcia lokalu użytkowego w soboty wynosi co najmniej 8 godzin.

 

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujący sposób: do 5 młodocianych o 5% oraz powyżej 5 młodocianych o 10%.