Mieszkańcy z inicjatywą uchwałodawczą

2019-04-10

Mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli wnosić projekty uchwał pod obrady Rady Miasta. Nadanie nowych uprawnień mieszkańcom możliwe było dzięki zmianom w ustawie o samorządzie gminnym. Dziś rudzcy radni na wniosek prezydent miasta Grażyny Dziedzic przyjęli uchwałę określającą szczegóły wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Rudzie Śląskiej.

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone zostały jeszcze w ubiegłym roku, ale nowe rozwiązania obowiązują dopiero od aktualnej kadencji władz samorządowych. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze. Dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, czyli również w przypadku Rudy Śląskiej, minimalna liczba mieszkańców występujących z taką inicjatywą określona została na 300.

Przyjęta dziś przez rudzką Radę Miasta uchwała określa już szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej w Rudzie Śląskiej. I tak wszelkie czynności związane z przygotowaniem przez mieszkańców projektu uchwały, a także zbiórką podpisów popierających wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Aby go powołać potrzebna jest grupa co najmniej 10 mieszkańców. Po formalnym zawiadomieniu o zawiązaniu się komitetu i publikacji tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, komitet może przystąpić do zbierania podpisów osób popierających dany projekt uchwały. Aby projekt mógł być złożony, komitet musi zebrać wymaganą liczbę 300 podpisów mieszkańców Rudy Śląskiej posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy. Co istotne, nie ma na to określonego czasu.

Po zebraniu wymaganej liczby podpisów, projekt uchwały spełniający wymogi określone w podjętej dzisiaj uchwale, staje się przedmiotem prac rady gminy. Ważne jest, że komitet inicjatywy uchwałodawczej może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy. - Inicjatywa uchwałodawcza, przyznana obywatelom zapisami w ustawie o samorządzie gminnym, a w naszym mieście umożliwiona podjęciem przez radę miasta uchwały w tej sprawie, jest po budżecie obywatelskim i prawie do składania petycji kolejnym instrumentem, dającym rudzianom możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla miasta – podkreśla Grażyna Janduła–Jonda, sekretarz miasta.

Przyjęta dzisiaj uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.