Oświadczenia podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne

2018-10-10

20 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. ustawy, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, powinny składać oświadczenia zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, za każdy kwartał, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym, że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Stosowne formularze wkrótce pojawią się na powyższych stronach Wód Polskich, zatem od przyszłego kwartału będą Państwo zobowiązani do składania stosownych oświadczeń w tut. Urzędzie.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo wodne, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Nowym zadaniem wójta/ burmistrza/prezydenta miasta, wynikającym z tej ustawy, jest pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Z wyżej przywołanej definicji tej opłaty wynikają warunki, które muszą być spełnione łącznie:
1) nieruchomość, na której wykonywane są roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem i mające wpływ na zmniejszenie retencji ma powierzchnię powyżej 3500 m2,
2) zmniejszenie retencji polega na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości,
3) nieruchomość, na terenie której następuje zmniejszenie naturalnej retencji położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.